Milloin viimeksi on tuntunut tältä?

Para­Vi­ta joh­dat­taa Sinut ja työyh­tei­sö­si innos­tuk­sen polul­le!

Pal­ve­lum­me

ParaVita – vaikuttavaa valmennusta

Para­Vi­ta on val­men­nus- ja coac­hing-yri­tys, joka aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään innos­tu­nei­suu­den ja tulok­sel­li­suu­den työs­sään ja elä­mäs­sään.

Para­Vi­tan tavoit­tee­na on vai­kut­ta­vuus arjen tekoi­hin. Työ­elä­män kes­kei­siin tee­moi­hin tar­tu­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja hie­nos­te­le­mat­ta. Kes­kei­si­nä mene­tel­mi­nä ovat osal­lis­ta­va ja herät­te­le­vä ryh­mä­val­men­nus sekä rat­kai­su­kes­kei­nen coac­hing yksi­lö- ja ryh­mä­ta­sol­la.

Coac­hi­na ja val­men­ta­ja­na toi­mii KM Mari Blom­qvist, joka on vuo­des­ta 1996 läh­tien toi­mi­nut mm. työ­elä­män tut­ki­ja­na, sisäi­se­nä hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jä­nä, kon­sult­ti­na ja vii­me vuo­det val­men­nus­yrit­tä­jä­nä. Mari on ser­ti­fioi­tu Results Coach.

Mitä teemme?

Työyhteisövalmennukset

Johtamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Muutosvalmennukset

ASIAKKAILTA SAATUJA KOMMENTTEJA

Mari on loistava kuuntelija ja käytännönläheinen valmentaja, jonka antamat harjoitukset voi siirtää suoraan arkeen.”

Marin tarjoama innostava ja asiantunteva valmennus saa positiivisia ihmeitä aikaan.”

Mari saa ihmiset loistavasti mukaan!”

Uusimmat blogikirjoitukset

Yhteisöllisyys – mistä siinä onkaan pohjimmiltaan kyse

Neu­ro­tie­teet ja coac­hin­gin yhteen nivo­nut alan ura­nuur­ta­ja David Rock kävi joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Suo­mes­sa. Hän puhui muun muas­sa SCARF-mal­lis­ta (sta­tus, cer­tain­ty, auto­no­my, rela­ted­ness, fair­ness), jon­ka avul­la toi­min­ta mui­den ihmis­ten kans­sa hel­pot­tuu, kun ymmär­tää…

lue lisää

Kannattaa kokeilla!

Monen yri­tyk­sen juh­la­pu­heis­sa toi­vo­taan hen­ki­lös­tön aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen, vir­hei­den sal­li­mis­ta ja yksi­köi­den väli­sen yhteis­työn lisää­mis­tä. Asia­kas­yri­tyk­se­ni Kiil­to Fami­ly ei tyy­ty­nyt vain puhu­maan, vaan teki koru­lauseis­ta elä­vää elä­mää, ja tulos­ta…

lue lisää

Turvaverkko huonojen päivien varalle

Sai­ras­tuin vuo­den­vaih­tees­sa ensin influens­saan ja pääl­le sain vie­lä eli­mis­töö­ni mykoplas­man, joka aiheut­taa eri­lai­sia pit­kit­ty­neen fluns­san oirei­ta. Yhteen­sä olen ollut sai­raa­na yli kuusi viik­koa. Nyt koen vähi­tel­len pääs­see­ni pahim­mas­ta sai­ras­te­lus­ta yli.…

lue lisää

ParaVita

Y-tun­nus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Hel­sin­ki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te