BLOGI

Tutustu maailman mielenkiintoisimpaan ihmiseen – itseesi

Tie­dät­kö tun­teen, kun olet tai­tel­lut siis­tis­ti lan­gal­li­set kor­va­nap­pi­kuu­lok­kee­si tas­kuusi, ja kun on aika ottaa ne esil­le, tas­kus­ta löy­tyy­kin sot­kui­nen joh­to­möyk­ky. Minus­ta tun­tuu, että olen tör­män­nyt tähän samaan ilmi­öön tois­tu­vas­ti myös tutus­tues­sa­ni itseeni.…

lue lisää

Jos elämä olisi täynnä onnistumisia

Oli­si­pa iha­naa, jos elä­mä oli­si aina täyn­nä onnis­tu­mi­sia. Mis­tä iki­nä pot­kai­si­si­kaan, aina meni­si pal­lo maa­liin. Jos jo pel­käs­tään ajat­te­li­si uut­ta työ­paik­kaa, niin kas, unel­mien työ­so­pi­mus oli­si val­miik­si edes­sä­si vain alle­kir­joi­tus­ta­si vail­la. Ja jos elämään…

lue lisää

Miksi haastavista tilanteista selviytymistä kannattaa harjoitella?

Moni kokee työ­elä­män han­ka­lat vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teet ylit­se­pää­se­mät­tö­mi­nä vas­toin­käy­mi­si­nä tai eri­tyi­sen huo­no­na tuu­ri­na, kun on sat­tu­nut niin han­ka­lia työ­ka­ve­rei­ta, alai­sia, yhteis­työ­kump­pa­nei­ta tai asiak­kai­ta. Voi­si­ko näitä…

lue lisää

Yhteishenki kasvaa yhdessä tekemällä ja innostumalla!

Tie­sit­kö, että Hel­sin­gin Pitä­jän­mäes­sä sijait­see aivan upea hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la? Hen­ki­lös­tö on ystä­väl­lis­tä, ruo­ka mait­ta­vaa ja teke­mi­sen mei­nin­ki käsit­tä­mät­tö­män ener­gis­tä. Itse olen ollut onne­kas, sil­lä minul­la on ollut usean vuo­den ajan ilo…

lue lisää
Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Syk­sy on alka­mas­sa. Jihuu! Se tar­koit­taa monen­lai­sia uusia pro­jek­te­ja sekä van­ho­jen pro­jek­tien herät­tä­mis­tä hen­kiin. Näi­den lisäk­si se tar­koit­taa sitä, että yhtei­söl­li­syys nos­taa pää­tä taas pin­nal­le kesä­mök­ki­hö­pe­röi­ty­mi­sen, per­he­mat­kai­lun ja kuutomouintireissujen…

lue lisää

Yhteisöllisyys – mistä siinä onkaan pohjimmiltaan kyse

Neu­ro­tie­teet ja coac­hin­gin yhteen nivo­nut alan ura­nuur­ta­ja David Rock kävi joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Suo­mes­sa. Hän puhui muun muas­sa SCARF-mal­lis­ta (sta­tus, cer­tain­ty, auto­no­my, rela­ted­ness, fair­ness), jon­ka avul­la toi­min­ta mui­den ihmis­ten kans­sa hel­pot­tuu, kun ymmärtää…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te