Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti
Canva

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tänä päi­vä­nä kes­kei­nen väy­lä asiak­kai­den tavoit­ta­mi­sek­si. Myös Para­Vi­ta tun­nis­taa tämän tar­peen sekä sen tuo­mat haas­teet oman pal­ve­lun brän­dää­mi­ses­sä eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li­seen mediaan.

Me haluam­me­kin olla tuke­na­si digi­mark­ki­noin­nin alkeis­sa ja tar­joam­me juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­dyn valmennuskokonaisuuden.

Me autam­me sinua brän­dää­mään, mark­ki­noi­maan sekä ins­pi­roi­maan, ja näy­täm­me miten näil­lä kei­noin onnis­tut myös luo­maan yri­tyk­sel­le­si arvoa sosi­aa­li­sen median alustoilla.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan val­men­nus­ko­ko­nai­suus juu­ri Sinun tarpeisiisi!

miili.tukiainen@paravita.fi