MUUTOSVALMENNUS

Vain muutos on pysyvää, ja siksi ParaVita tarjoaa apua sekä muutoksen kokemiseen että muutoksen johtamiseen.

Vain muu­tos on pysy­vää, ja sik­si Para­Vi­ta tar­jo­aa apua sekä muu­tok­sen koke­mi­seen että muu­tok­sen joh­ta­mi­seen.  Osal­lis­tu­jat pää­se­vät käsit­te­le­mään omia aja­tuk­si­aan ja tun­tei­taan muu­tos­pro­ses­sis­sa sekä saa­vat käy­tän­nön työ­ka­lu­ja ihmis­ten joh­ta­mi­seen, tul­kit­se­mi­seen ja ymmär­tä­mi­seen muutostilanteessa.

Muu­tos­val­men­nus­ten toteut­ta­mi­sen tehok­kaim­mak­si tavak­si on havait­tu ryh­mä-coac­hing, jos­sa osal­lis­tu­jat pää­se­vät käsit­te­le­mään aito­ja ja ajan­koh­tai­sia haas­tei­taan rat­kai­su­kes­kei­ses­ti, voi­maan­nut­ta­vas­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Ryh­mä-coac­hing antaa myös työ­ka­lu­ja muu­tos­joh­ta­mi­seen omas­sa työyh­tei­sös­sä. Tyy­pil­li­nen ryh­mä-coac­hing-pro­ses­si kes­tää kol­mes­ta vii­teen ker­taan. Tapaa­mi­set ovat 2–4 vii­kon välein.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tar­pei­den­ne mukai­nen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te