Työyhteisövalmennukset

Kun työyhteisö saa lisää ymmärrystä ja innostusta, tulostakin syntyy ihan eri tavalla!

Työyh­tei­sö­val­men­nus­ten tavoit­tee­na on lisä­tä työyh­tei­sön jäsen­ten ymmär­rys­tä sii­tä, miten työn­te­ko on sekä innos­ta­vam­paa että tulok­sek­kaam­paa ympä­ris­tös­sä, jos­sa jokai­nen voi kokea yhteen­kuu­lu­vuut­ta, oman työn mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä sekä arvos­tus­ta muil­ta työyh­tei­sön jäseniltä.

Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa koke­muk­sel­li­suu­del­la on iso roo­li, sil­lä uskom­me, että vain sil­loin, kun oppi­mi­nen tapah­tuu sekä tie­don, toi­min­nan että tun­teen tasol­la, aidot muu­tok­set voi­vat tapah­tua.
Val­men­nus­me­ne­tel­mät pai­not­tu­vat toi­min­nal­li­siin, vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­siin ja draa­mal­li­siin muo­toi­hin perin­tei­sen luen­noin­nin jää­des­sä pie­nel­le painoarvolle.

Työyh­tei­sö­val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti. Mah­dol­li­sia tee­mo­ja voi­vat olla:

  • Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ – Perus­teh­tä­vän ja yhteis­ten tavoit­tei­den kirkastaminen
  • Eri­lai­suu­den tun­nis­ta­mi­nen, hyväk­sy­mi­nen ja hyödyntäminen
  • Arvos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus toi­mi­van yhteis­työn perustana
  • Työyh­tei­sö­tai­dot
  • Ajan­hal­lin­nan avul­la tehoa ja mie­lek­kyyt­tä toimintaan
  • Työ­mo­ti­vaa­tion taa­juu­del­le virittäytyminen
  • Tosi toi­miin ilma­pii­ri- tai 360-kyse­lyn jälkeen

Para­Vi­tal­la on käy­tös­sään usei­ta mene­tel­miä oman ja mui­den per­soo­nal­li­suu­den, moti­vaa­tion ja toi­min­nan arviointiin.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tar­pei­den­ne mukai­nen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Hel­sin­ki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te