TYÖYH­TEI­SÖ­JEN KEHITTÄMINEN

Työyh­tei­sö­val­men­nus­ten tavoit­tee­na on lisä­tä työyh­tei­sön jäsen­ten ymmär­rys­tä sii­tä, miten työn­te­ko on sekä innos­ta­vam­paa että tulok­sek­kaam­paa ympä­ris­tös­sä, jos­sa jokai­nen voi kokea
• yhteen­kuu­lu­vuut­ta
• oman työn mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä sekä
• arvos­tus­ta muil­ta työyh­tei­sön jäseniltä.

Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa koke­muk­sel­li­suu­del­la on iso roo­li, sil­lä uskom­me, että vain sil­loin, kun oppi­mi­nen tapah­tuu sekä tie­don, toi­min­nan että tun­teen tasol­la, aidot muu­tok­set voi­vat tapah­tua.
Val­men­nus­me­ne­tel­mät pai­not­tu­vat toi­min­nal­li­siin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­siin muo­toi­hin perin­tei­sen luen­noin­nin jää­des­sä pie­nel­le painoarvolle.

Työyh­tei­sö­val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään aina asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti. Mah­dol­li­sia tee­mo­ja voi­vat olla: •Mer­ki­tyk­sel­li­nen työ – Perus­teh­tä­vän ja yhteis­ten tavoit­tei­den kir­kas­ta­mi­nen •Eri­lai­suu­den tun­nis­ta­mi­nen, hyväk­sy­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen •Arvos­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus toi­mi­van yhteis­työn perus­ta­na •Työyh­tei­sö­tai­dot •Ajan­hal­lin­nan avul­la tehoa ja mie­lek­kyyt­tä toi­min­taan •Työ­mo­ti­vaa­tion taa­juu­del­le virit­täy­ty­mi­nen •Tosi toi­miin ilma­pii­ri- tai 360-kyse­lyn jälkeen

Para­Vi­tal­la on käy­tös­sään usei­ta mene­tel­miä oman ja mui­den per­soo­nal­li­suu­den ja toi­min­nan arviointiin.

 

 

Marin tar­joa­ma innos­ta­va ja asian­tun­te­va val­men­nus saa posi­tii­vi­sia ihmei­tä aikaan.”

Alus­ta asti tun­tui olo tur­val­li­sel­ta ja oli help­po ottaa puheek­si myös vai­keil­ta tun­tu­vat asiat.”

Para­Vi­tan val­men­nuk­sen avul­la työyh­tei­söm­me oppi parem­paa vuo­ro­vai­ku­tus­ta, mikä on todel­la hel­pot­ta­nut yhteistyötämme.”

Tii­min havait­se­mat hyö­dyt kou­lu­tuk­ses­ta oli­vat usko­ma­ton­ta kuun­nel­ta­vaa. Ryh­mä­nä saim­me lisää posi­tii­vi­suut­ta päi­vit­täi­seen arkeen, luot­ta­mus kas­voi tii­min sisäl­lä ja yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­ne lisään­tyi tiimissä.”