Voimavirtaa-valmennus

Tämä val­men­nus on suun­ni­tel­tu tuke­maan sinua joh­ta­ja­na onnis­tu­mi­ses­sa. Se sopii eri­tyi­ses­ti sinul­le, mikä­li tun­nis­tat joi­tain seuraavista:

  • koh­taat päi­vit­täin vaa­ti­via ja vas­tuul­li­sia päätöksentekotilanteita
  • toi­mit ris­ti­rii­tais­ten odo­tus­ten ja vaa­ti­mus­ten paineissa
  • koet riit­tä­mät­tö­myy­den tai tur­hau­tu­mi­sen tunnetta
  • pai­nit ajan­käy­tön ja jak­sa­mi­sen haas­tei­den kanssa
  • olet alka­nut tin­kiä omas­ta hyvinvoinnistasi

Voimavirtaa ei ole pelkkä valmennus.

Se on mahdollisuus muuttaa tapaasi johtaa, tehdä päätöksiä ja tasapainoilla vaativassa arjessa. Se avaa oven menestykseen, omaan voimaantumiseen ja inspiroivaan johtajuuteen. 

Voimavirtaa-valmennuksen fokuksessa

Palautuminen

Jat­ku­va stres­si kerään­tyy kehoom­me aiheut­taen varuil­laan olon ja pakon­omai­suu­den tun­net­ta. Täl­löin emme saa käyt­tööm­me koko kapasiteettiamme.

Saat mitat­tua tie­toa omas­ta palau­tu­mi­sen tilastasi

Johtaminen

Itsen­sä ja toi­min­ta­tyy­lin­sä tun­te­va ihmi­nen on raken­ta­va yhteis­työ­kump­pa­ni ja pää­tök­sen­te­ki­jä, joka pys­tyy toi­mi­maan moni­mut­kai­ses­sa ympä­ris­tös­sä ilman pak­ko­tah­tis­ta ponnistelua

 Saat tukea omien vah­vuuk­sien hyödyntämiseen.

Muutos

Nega­tii­vis­ten reak­tio­mal­lien tun­nis­ta­mi­nen on edel­ly­tys oman käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­sel­le halut­tuun suuntaan

Saat hen­ki­lö­koh­tai­sen coac­hin muu­tok­sen edis­tä­mi­seen.

Tasa­pai­noi­nen ja elä­män­sä mie­lek­kääk­si koke­va ammat­ti­lai­nen onnis­tuu luo­maan joh­ta­juut­ta, joka tukee myös mui­den onnis­tu­mis­ta ja hyvin­voin­tia.

Valmennusprosessi

Tarpeet tietoisiksi

Tilan­ne­kar­toitus

Oman tilan­teen äärel­le pysähtyminen

Tar­pei­den ja odo­tus­ten tiedostaminen

Voimavarat näkyviksi

Hyvin­voin­ti­mit­taus

Yksi­löl­li­set stres­si- ja voi­ma­va­ra­te­ki­jät  näkyviksi

Liv­tec Reco­ve­ry -palau­tu­mis­mit­taus

Tavoitteet käytännöiksi

Hen­ki­lö­koh­tai­nen coac­hing (3 x 1,5h)

Hyvin­voin­nin mah­dol­lis­ta­jat omas­sa elä­mäs­sä ja työroolissa

Spar­raus­ta joh­ta­mi­ses­sa onnistumiseen

Muutos pysyväksi

Optio:
Seu­ran­ta­mit­taus

 Liv­tec Reco­ve­ry –palau­tu­mis­mit­tauk-sen uusin­ta noin 6 kk pro­ses­sin aloituksesta

Toiminta mielekkääksi

Optio:
Kol­le­gi­aa­li­nen ryh­mä­ta­paa­mi­nen

Samas­sa tilan­tees­sa ole­vien koh­taa­mi­nen ja ver­tais­ryh­män tuki

Luot­ta­muk­sel­li­nen jaka­mi­nen pienryhmässä

Tii­mil­läm­me on poik­keuk­sel­li­sen laa­ja osaa­mis­taus­ta hyvin­voin­nin raken­ta­mi­ses­ta kovien tulos­vaa­ti­mus­ten tilan­teis­sa moni­puo­li­sil­ta toi­mia­loil­ta. Olem­me val­men­ta­neet sato­ja joh­ta­jia ja vas­tuu­hen­ki­löi­tä onnis­tu­maan työssään.

Vuo­sien koke­muk­sem­me vaa­ti­vis­sa kehit­tä­mis­roo­leis­sa nos­taa esiin hen­ki­lö­koh­tai­sen hyvin­voin­nin mer­ki­tyk­sen niin itsen kuin mui­den­kin johtamisessa.

Autamme sinua voimaan ja onnistumaan entistä paremmin omassa johtamistehtävässäsi!

Mari Blomqvist

Mari Blomqvist

Ser­ti­fioi­tu joh­don coach (ACC), Ihmi­nen tavat­ta­vis­sa –tera­peut­ti, KM

Minna Raiko

Minna Raiko

Joh­don coach, rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­ta­ja ja psy­ko­te­ra­peut­ti, KM

Sami Kotkanjuuri

Sami Kotkanjuuri

Palau­tu­mis­mit­taus-asian­tun­tia ja ‑val­men­ta­ja, DI

Tämä kon­sep­ti on suun­ni­tel­tu yhdes­sä Kun­ta­joh­ta­jat ry:n kans­sa ja Kun­ta­joh­ta­jat ry suo­sit­te­lee sen hyö­dyn­tä­mis­tä kun­ta­joh­ta­jan jak­sa­mi­sen ja hyvin­voin­nin tukena.

Referenssejä

Mari on ihmi­nen, jon­ka luok­se on help­po tul­la. Rau­hal­li­nen ja myö­tä­tun­toi­nen ote yhdis­tet­ty­nä rau­tai­seen työ­elä­mä- ja coac­hing-koke­muk­seen on yhdis­tel­mä, joka toi­mii minulle.

Coac­hin­gin avul­la olen saa­nut rau­haa teke­mi­see­ni sekä laa­jen­ta­nut ymmär­rys­tä­ni niin itseä­ni kuin mui­ta­kin kohtaan.

Sain coac­hin­gis­ta myös kon­kreet­tis­ta apua arjen joh­ta­mis­ti­lan­tei­siin. Kii­tos Mari!”

Hei­di Rämö

Lem­pää­län kunnanjohtaja

Kun­ta­joh­ta­jat ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja 2015 — 2018

 ”Erin­omai­sen hyvin vedet­ty, ohjat­tu, spar­rat­tu ja kan­nus­tet­tu coac­hing-pro­ses­si. Coach oli erit­täin ammat­ti­tai­toi­nen: osa­si sukel­taa sekä hen­ki­lö­koh­tais­ten että orga­ni­saa­tion osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen haas­tei­den yti­meen häkel­lyt­tä­vän hyvin ja tarkkanäköisesti.”

 

Joh­ta­ja valtionhallinnossa

Min­nan toi­min­ta­ta­pa on läs­nä­ole­va, eteen­päin kat­so­va ja kon­kreet­ti­sia asioi­ta edistävä.

Hänel­lä on uskal­lus­ta ja tai­toa käsi­tel­lä myös vai­kei­ta ja haas­ta­via asioi­ta moti­voi­vas­ti ja ratkaisukeskeisesti.”

Toi­mi­tus­joh­ta­ja IT-alal­ta

”Coac­hing on yllät­tä­vän teho­kas tapa jäsen­nel­lä aja­tuk­sia ja tuot­taa uusia ideoita.

Sain Maril­ta coac­hin­gis­sa työ­ka­lu­ja pait­si mui­den, myös itse­ni joh­ta­mi­seen vaa­ti­vas­sa kun­ta­joh­ta­mi­sen kentässä.

On hie­noa, kun kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­na on hen­ki­lö, joka aut­taa sopi­vas­ti haas­ta­vien tavoit­tei­den aset­ta­mi­ses­sa ja antaa tukea nii­den saa­vut­ta­mi­seen. Suo­sit­te­len coac­hin­gia lämpimästi!”

Tuo­mas Lohi

Kem­pe­leen kunnanjohtaja

Kun­ta­joh­ta­jat ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja 2024 

”Poh­din nyt tar­kem­min sisäis­tä moti­vaa­tio­ta­ni nykyis­tä työ­teh­tä­vää­ni koh­taan ja muu­ten­kin elä­mä­ni visio­ta ja mis­sio­ta. Coac­hing aut­toi minua myös usko­maan sii­hen, että vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja löytyy.”

Esi­hen­ki­lö myyntiorganisaatiossa