MENTOROINTI

Kokemusten ja ajatusten jakaminen kannattaa, kun haluat uudistua!

Para­Vi­ta on yhteis­työ­kump­pa­nin­sa Saru­kon kans­sa kär­ki­jou­kois­sa kehit­tä­mäs­sä uusia osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ja jaka­mi­sen tapo­ja. Uskom­me sii­hen, että koke­mus­ten jaka­mi­nen ja toi­nen toi­sil­taan oppi­mi­nen on kai­kis­ta tehok­kain tapa oppia uut­ta ja muut­taa omaa toimintaa.

Eri­lai­set osaa­jien ver­kos­tot ovat  luot­ta­muk­sel­li­sia ja voi­maut­ta­via yhtei­sö­jä eri oga­ni­saa­tioi­den ammat­ti­lai­sil­le, jois­sa jae­taan koke­muk­sia ja opi­taan toi­nen toi­sil­taan. Tavoit­tee­na on antaa ammat­ti­lai­sil­le ver­tais­tu­kea sekä osal­lis­tu­jaor­ga­ni­saa­tioil­le uusia mal­le­ja osaa­mi­sen jakamiseen.

Jär­jes­täm­me eri orga­ni­saa­tioil­le, kuten ammat­ti­lii­toil­le, yri­tyk­sil­le, orga­ni­saa­tio­ryp­päil­le, men­to­roin­tioh­jel­mia, orga­ni­saa­tioi­den välis­tä työ­kier­toa (Talent Rota­tion) ja tie­tyn ammat­ti­ryh­män (esim. HR-ammat­ti­lais­ten) men­to­roin­tiklu­be­ja. Osal­lis­tu­jaor­ga­ni­saa­tiot pää­se­vät avai­met käteen –peri­aat­teel­la naut­ti­maan ver­kos­ton hyö­dyis­tä orga­ni­soi­mi­seen liit­ty­vän vai­van­näön jää­des­sä meille.

Ins­pi­raa­tion ja oival­lus­ten lisäk­si men­to­roin­tiklu­bit antaavt käy­tön­nön työ­ka­lu­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja, joi­ta voit saman tien ottaa itse käyt­töön ja vie­dä omaan organisaatioon.

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te