BLOGI

Terapiaopinnot kohtaavat työelämän: Havainnon ja tulkinnan erottamisella on väliä

Taka­na­ni on nyt tera­piao­pin­to­je­ni ensim­mäi­set kak­si lähi­päi­vää. Olen aja­tel­lut, että hyö­dyn­nän alus­ta asti tera­piao­pin­nois­sa­ni oppi­mia­ni ja oival­ta­mia­ni asioi­ta nykyi­sis­sä työ­teh­tä­vis­sä­ni coac­hi­na ja työyh­tei­sö­jen val­men­ta­ja­na. Ensim­mäi­sen opin­to­jak­son tärkeimmät…

lue lisää

Uusi normaali on pian täällä

Vii­me aikoi­na olen kes­kus­tel­lut pal­jon syk­sys­tä ja uudes­ta nor­maa­lis­ta. Huo­maan, että kaik­ki sen tie­dos­ta­vat, että syk­syl­lä on taval­la toi­sel­la paluu nor­maa­liin edes­sä. Mut­ta mitä on uusi nor­maa­li? Itse uskon, että uusi nor­maa­li tar­koit­taa eri työ­pai­koil­la eri…

lue lisää

12 Mikä on ollut sinulle merkityksellistä tänä vuonna?

On tam­mi­kuun ensim­mäi­nen aamu­yö vuon­na 2020. Uuden vuo­si­kym­me­nen aloi­tus. Tun­nel­ma on kor­keal­la uuden vuo­den juh­lis­sam­me, jos­sa vie­raat ovat pukeu­tu­neet 1920‑, 2020- tai 2120-luvun mukai­ses­ti. Lie­kö erääl­lä kol­mi­kol­la ennus­ta­jan kyky­jä, kun ovat pukeutuneet…

lue lisää

11 Miten antaa korjaavaa palautetta rakentavasti?

Vii­me kuun blo­gis­sa aloi­tin palau­te­tee­man käsit­te­lyn ja jat­kan sitä nyt myös mar­ras­kuun blo­gis­sa­ni. Itse asias­sa olin jo loka­kuun blo­gin yhtey­des­sä kir­joit­ta­nut mar­ras­kuun teks­ti­ni mel­ko val­miik­si. Kui­ten­kin vii­me met­reil­lä sain niin oivan käy­tän­nön esi­mer­kin siitä,…

lue lisää

10 Palaute piilossa

Muis­tat­ko las­ten­lau­lun, jos­sa lau­le­taan ”Mis­sä on peu­ka­lo, mis­sä on peu­ka­lo? Tääl­lä­hän minä, tääl­lä­hän minä. Mitä sul­le kuu­luu? Kii­tok­sia hyvää. Men­nään pois. Men­nään vaan.” Lau­luun liit­tyy myös leik­ki, jos­sa molem­pien käsien peu­ka­lot koh­taa­vat, nyö­kyt­te­le­vät ja…

lue lisää

9 Kuuloaistista arvostavaan kuunteluun

Kun puhu­taan kuun­te­lus­ta, usein kes­ki­ty­tään sii­hen, mil­lais­ta huo­mio­ta toi­sel­le tuli­si antaa ja miten osoit­taa hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta tois­ta koh­taan. Haluan täs­sä blo­gis­sa­ni tuo­da esiin näkö­kul­man sii­tä, mitä tapah­tui­si, jos kiin­nit­täi­si­kin ihan ensin huomiota…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te