TIE­TOA MEISTÄ

ParaVitan valmentajat ovat valmentavan johtamisotteen ammattilaisia, joiden sydän sykkii kehittämiselle ja ihmisenä kasvamiselle.

Mari on ihmisläheinen rinnalla kulkija esihenkilöille ja työyhteisöille

Para­Vi­tan on perus­ta­nut kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, ser­ti­fioi­tu Results Coach Mari Blom­qvist. Mari on koke­nut ja ihmis­lä­hei­nen val­men­ta­ja,  joka on toi­mi­nut työ­elä­mäs­sä  vuo­des­ta 1996 läh­tien mm. työ­elä­män tut­ki­ja­na, sisäi­se­nä hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jä­nä, kon­sult­ti­na ja val­men­nus­yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2011 asti.

Ryh­mä­val­men­ta­ja­na Mari on innos­ta­va, tilan­tee­seen eläy­ty­vä ja osallistava

Mari val­men­taa työyh­tei­sö­jä, tii­me­jä ja joh­to­ryh­miä, jot­ta nii­den yhteis­työ oli­si toi­mi­vam­paa ja jot­ta ne saa­vut­tai­si­vat tavoit­teen­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.  Marin vetä­mät val­men­nus­ti­lan­teet ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sia sekä asiak­kaan tilan­tees­ta ja tar­peis­ta läh­te­viä. Ihan­ne­ti­lan­tees­sa val­men­nus­pro­ses­sit ovat pit­kiä, jol­loin val­men­net­ta­viin syn­tyy eri­tyi­sen luot­ta­muk­sel­li­nen ja mut­ka­ton suhde.

Marin lem­pi­tee­mo­ja ovat val­men­ta­va joh­ta­mi­so­te, ihmis­ten eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus. Impro­teat­te­ri­taus­tan omaa­val­la Maril­la on roh­keut­ta lait­taa itsen­sä peliin varauk­set­ta. Se tekee vai­ku­tuk­sen ja saa val­men­net­ta­vat myös anta­maan itses­tään ja osal­lis­tu­maan avoi­min mielin.

Coac­hi­na Mari aut­taa ajat­te­le­maan kirk­kaam­min ja tie­dos­ta­maan syvemmin

Mari coac­haa esi­mie­hiä ja asian­tun­ti­joi­ta, jot­ta he voi­vat kehit­tyä halu­maan­sa suun­taan ja onnis­tua mah­dol­li­sim­man hyvin työs­sään. Coac­hi­na Mari kuun­te­lee asia­kas­ta tar­kal­la ja myö­tä­tun­toi­sel­la kor­val­la ja aut­taa coac­hat­ta­vaa ajat­te­le­maan kirk­kaam­min ja tie­dos­ta­maan syvem­min. Mari uskoo, että ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­seen voi­daan vai­kut­taa par­hai­ten, kun osoit­taa kiin­nos­tus­ta toi­sen ihmi­sen ajat­te­lua, tun­tei­ta, tar­pei­ta ja tilan­net­ta koh­taan. Kuten ryh­mä­val­men­ta­ja­na, myös coac­hi­na, Maril­la on var­sin käy­tän­nön­lä­hei­nen ote coac­hin­giin. Usein hän kehoit­taa coac­hat­ta­vi­aan havain­noi­maan omaa toi­min­taan­sa hyvin arki­sis­sa ja taval­li­sis­sa tilan­teis­sa. Coac­hin­gin tar­koi­tus on tuo­da ener­gi­aa, uusia oival­luk­sia ja työ­ka­lu­ja arjen haas­ta­viin tilanteisiin. 

Lue lisää Marin kou­lu­tus­his­to­rias­ta ja työ­ko­ke­muk­ses­ta klik­kaa­mal­la CV-pai­ni­ket­ta tai tutus­tu­mal­la Lin­ke­dI­nin kautta.

CV

Para­Vi­tan toi­nen työn­te­ki­jä on Mii­li Tukiai­nen. Mii­li tuli Para­Vi­taan kas­va­tus­tie­teen mais­te­rio­pin­toi­hin liit­ty­vän har­joit­te­lun kaut­ta.

Mii­li tar­jo­aa Para­Vi­tan asiak­kail­le val­men­nus- ja fasi­li­toin­ti­tu­kea mm. men­to­roin­nis­sa, ver­tais-coac­hin­gis­sa, työyh­tei­sö­val­men­nuk­sis­sa ja digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin paris­sa. 

Mii­li on luon­teel­taan eli­ni­käi­nen oppi­ja. Mii­li on kiin­nos­tu­nut niin yksi­löi­den kuin työyh­tei­sö­jen osaa­mi­sen sekä työ­hy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­ses­tä esi­mer­kik­si val­men­ta­van otteen kei­noin. Mii­lin vah­vuuk­sia ovat orga­ni­soin­ti­tai­dot, ahke­ra ja moti­voi­tu­nut työ­ote, sekä ymmär­rys orga­ni­saa­tioi­den oppi­mi­ses­ta sekä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­ses­tä esi­mer­kik­si joh­ta­mi­sen avul­la.

Para­Vi­tan yksi vah­vuuk­sis­ta on laa­jat ja luo­tet­ta­vat verkostot.

Suu­ri osa val­men­nuk­sis­ta toteu­te­taan yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Täl­löin asia­kas saa laa­duk­kaam­paa, moni­puo­li­sem­paa sekä yksin­ker­tai­ses­ti parem­paa palvelua.

ParaVita tekee yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa:

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te