Tietoa meistä

 

ParaVita auttaa ihmisiä löytämään innostuneisuuden ja tuloksellisuuden työssään ja elämässään!

Para­Vi­ta on val­men­nus- ja coac­hing-yri­tys, joka aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään innos­tu­nei­suu­den ja tulok­sel­li­suu­den työs­sään ja elä­mäs­sään.

Para­Vi­tan tavoit­tee­na on vai­kut­ta­vuus arjen tekoi­hin. Työ­elä­män kes­kei­siin tee­moi­hin tar­tu­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja hie­nos­te­le­mat­ta. Kes­kei­si­nä mene­tel­mi­nä ovat osal­lis­ta­va ja herät­te­le­vä ryh­mä­val­men­nus sekä rat­kai­su­kes­kei­nen coac­hing yksi­lö- ja ryh­mä­ta­sol­la.

Coac­hi­na ja val­men­ta­ja­na toi­mii KM Mari Blom­qvist, joka on vuo­des­ta 1996 läh­tien toi­mi­nut mm. työ­elä­män tut­ki­ja­na, sisäi­se­nä hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jä­nä, kon­sult­ti­na ja vii­me vuo­det val­men­nus­yrit­tä­jä­nä. Mari on ser­ti­fioi­tu Results Coach.

Kos­ka ihmi­nen on niin pie­ni yksin, Para­Vi­ta luot­taa ver­kos­toi­tu­mi­sen ja yhteis­työn voi­maan. Suu­rin osa val­men­nuk­sis­ta toteu­te­taan yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Täl­löin asia­kas saa laa­duk­kaam­paa, moni­puo­li­sem­paa ja yksin­ker­tai­ses­ti parem­paa pal­ve­lua.

Mari on innos­ta­va val­men­ta­ja, joka kuun­te­lun ja osal­lis­ta­vuu­den kaut­ta raken­taa val­men­nus­ti­lan­teis­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sia, tehok­kai­ta ja vai­kut­ta­via. Kan­nus­ta­van ilma­pii­rin luo­mi­nen, ei tapah­du het­kes­sä, mut­ta ihmis­ten eri­lai­suuk­sia ymmär­tä­mäl­lä voi­daan hypä­tä tii­ke­rin loik­ka koh­ti innos­tu­neem­paa ja toi­mi­vam­paa työyh­tei­söä. Impro­teat­te­ri­taus­tan omaa­val­la Maril­la on roh­keut­ta lait­taa itsen­sä peliin varauk­set­ta. Se tekee vai­ku­tuk­sen ja saa val­men­net­ta­vat myös anta­maan itses­tään ja osal­lis­tu­maan avoi­min mie­lin.

Koulutus

KM, Ser­ti­fioi­tu Results Coach, Hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jän kou­lu­tus­oh­jel­ma (Infor), NLP Mas­ter Prac­ti­tio­ner, NLP Per­so­nal Coach, Ennea­gram Prac­ti­tio­ner, ser­ti­fioi­tu WOPI-val­men­ta­ja

Työhistoria

  • Val­men­nusa­lan yrit­tä­jä­nä Para­Vi­tas­sa vuo­des­ta 2011
  • Senio­ri­kon­sult­ti­na Psycon Oy:ssä 2010–2011,
  • Joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen lii­ke­toi­min­ta-alu­eel­la
  • Val­men­nus­pääl­lik­kö­nä Valio Oy:ssä 2001–2010: vas­tuu mm. kehi­tys­kes­kus­te­lu­käy­tän­tö­jen luo­mi­ses­ta sekä hen­ki­lös­tön ja joh­don val­men­nus­oh­jel­mis­ta
  • Tut­ki­ja­na Tek­nil­li­ses­sä Kor­kea­kou­lus­sa 1996–2001, Joh­ta­mi­sen ja työp­sy­ko­lo­gian labo­ra­to­rio

Vahvuudet

Innos­ta­va, kuun­te­le­va ja käy­tän­nön­lä­hei­nen val­men­ta­ja. Joh­ta­mi­nen ja esi­mies­työ, tavoi­te­joh­ta­mi­nen ja kehi­tys­kes­kus­te­lut, ihmis­ten eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen

Kielitaito

Suo­mi, englan­ti

Harrastukset

Impro­vi­saa­tio­teat­te­ri, kun­tour­hei­lu, joo­ga

CV

ParaVita tekee yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa:

ParaVita tekee yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa:

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Hel­sin­ki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te