TIE­TOA MARISTA

Mari on valmentavan johtamisotteen ammattilainen, jonka sydän sykkii kehittämiselle ja ihmisenä kasvamiselle.

Mari on ihmisläheinen rinnalla kulkija esihenkilöille ja työyhteisöille

Para­Vi­tan on perus­ta­nut kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, ser­ti­fioi­tu Results Coach Mari Blom­qvist. Mari on koke­nut ja ihmis­lä­hei­nen val­men­ta­ja,  joka on toi­mi­nut työ­elä­mäs­sä  vuo­des­ta 1996 läh­tien mm. työ­elä­män tut­ki­ja­na, sisäi­se­nä hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jä­nä, kon­sult­ti­na ja val­men­nus­yrit­tä­jä­nä vuo­des­ta 2011 asti.

Ryh­mä­val­men­ta­ja­na Mari on innos­ta­va, tilan­tee­seen eläy­ty­vä ja osallistava

Mari val­men­taa työyh­tei­sö­jä, tii­me­jä ja joh­to­ryh­miä, jot­ta nii­den yhteis­työ oli­si toi­mi­vam­paa ja jot­ta ne saa­vut­tai­si­vat tavoit­teen­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.  Marin vetä­mät val­men­nus­ti­lan­teet ovat vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sia sekä asiak­kaan tilan­tees­ta ja tar­peis­ta läh­te­viä. Ihan­ne­ti­lan­tees­sa val­men­nus­pro­ses­sit ovat pit­kiä, jol­loin val­men­net­ta­viin syn­tyy eri­tyi­sen luot­ta­muk­sel­li­nen ja mut­ka­ton suhde.

Marin lem­pi­tee­mo­ja ovat val­men­ta­va joh­ta­mi­so­te, ihmis­ten eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ja toi­mi­va vuo­ro­vai­ku­tus. Impro­teat­te­ri­taus­tan omaa­val­la Maril­la on roh­keut­ta lait­taa itsen­sä peliin varauk­set­ta. Se tekee vai­ku­tuk­sen ja saa val­men­net­ta­vat myös anta­maan itses­tään ja osal­lis­tu­maan avoi­min mielin.

Coac­hi­na Mari aut­taa ajat­te­le­maan kirk­kaam­min ja tie­dos­ta­maan syvemmin

Mari coac­haa esi­mie­hiä ja asian­tun­ti­joi­ta, jot­ta he voi­vat kehit­tyä halu­maan­sa suun­taan ja onnis­tua mah­dol­li­sim­man hyvin työs­sään. Coac­hi­na Mari kuun­te­lee asia­kas­ta tar­kal­la ja myö­tä­tun­toi­sel­la kor­val­la ja aut­taa coac­hat­ta­vaa ajat­te­le­maan kirk­kaam­min ja tie­dos­ta­maan syvem­min. Mari uskoo, että ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­seen voi­daan vai­kut­taa par­hai­ten, kun osoit­taa kiin­nos­tus­ta toi­sen ihmi­sen ajat­te­lua, tun­tei­ta, tar­pei­ta ja tilan­net­ta koh­taan. Kuten ryh­mä­val­men­ta­ja­na, myös coac­hi­na, Maril­la on var­sin käy­tän­nön­lä­hei­nen ote coac­hin­giin. Usein hän kehoit­taa coac­hat­ta­vi­aan havain­noi­maan omaa toi­min­taan­sa hyvin arki­sis­sa ja taval­li­sis­sa tilan­teis­sa. Coac­hin­gin tar­koi­tus on tuo­da ener­gi­aa, uusia oival­luk­sia ja työ­ka­lu­ja arjen haas­ta­viin tilanteisiin. 

Tera­peut­ti­har­joit­te­li­ja­na Mari on kuun­te­le­va ja kun­nioit­ta­va rin­nal­la kulkija 

”Vuonna 2019 lähdin Tommy Hellsten ‑instituutin kasvuryhmään. Aluksi kai ajattelin, että haen kasvuryhmästä jälleen yhden sulan valmentajan hattuuni. Aika pian ymmärsin, että kyseinen koulutus ei ole muita varten, vaan ihan minua itseäni varten. Itsetuntemusmatka on ollut antoisa, mutta myös rankka. Itsensä katsominen syvälle silmiin vaatii rohkeutta kohdata omat haavansa, pelkonsa ja haaveensa. Se vaatii uskallusta: rohkeutta ottaa askelia haluttuun suuntaan, luopua turhaksi tulleista asioista sekä keskeneräisyyden sietämistä. Vaikka matkan itseensä voi tehdä vain itsensä kautta, voi kanssakulkijat olla siinä tukena.”

Kasvuryhmän jälkeen Mari jatkoi Ihminen tavattavissa ITT® ‑terapiakoulutukseen, jossa on kasvuohjelmassa tehdyn pohjatyön lisäksi tutustuttu syvällisesti eri terapiasuuntauksiin ja annettu teoreettinen pohja terapiatyöhön. Maaliskuusta 2022 lähtien Mari ottaa vastaan muutamia asiakkaita terapiaharjoittelijana. Ihminen tavattavissa ‑terapeutti auttaa tarkastelemaan omaa elämää ja sen kipukohtia mm. lähisuhteiden sekä omien tunteiden ja tarpeiden tiedostamisen kautta. Pääasia on kuitenkin se, että terapeutti on kuunteleva ja arvostava ihminen toiselle ihmiselle.

Tuttuja ihmisiä ei voi ottaa terapia-asiakkaiksi, mutta yhteyttä kannattaa tuttujenkin ottaa silti, sillä Mari voi ohjata verkostonsa muille terapeuteille tai terapeuttiharjoittelijoille asiakkaaksi. Yhteydenotot: mari.blomqvist@paravita.fi tai 045 8990228.

Lue lisää Marin koulutushistoriasta ja työkokemuksesta klikkaamalla CV-painiketta tai tutustumalla LinkedInin kautta.

CV

Para­Vi­tan yksi vah­vuuk­sis­ta on laa­jat ja luo­tet­ta­vat verkostot.

Suu­ri osa val­men­nuk­sis­ta toteu­te­taan yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Täl­löin asia­kas saa laa­duk­kaam­paa, moni­puo­li­sem­paa sekä yksin­ker­tai­ses­ti parem­paa palvelua.

ParaVita tekee yhteistyötä mm. seuraavien yritysten kanssa:

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te