ParaVita – vaikuttavaa valmennusta

Para­Vi­ta on val­men­nus- ja coac­hing-yri­tys, joka aut­taa ihmi­siä löy­tä­mään innos­tu­nei­suu­den ja tulok­sel­li­suu­den työs­sään ja elämässään.

Para­Vi­tan tavoit­tee­na on vai­kut­ta­vuus arjen tekoi­hin. Työ­elä­män kes­kei­siin tee­moi­hin tar­tu­taan käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja hie­nos­te­le­mat­ta. Kes­kei­si­nä mene­tel­mi­nä ovat osal­lis­ta­va ja herät­te­le­vä ryh­mä­val­men­nus sekä rat­kai­su­kes­kei­nen coac­hing yksi­lö- ja ryhmätasolla.

Coac­hi­na ja val­men­ta­ja­na toi­mii KM Mari Blom­qvist, joka on vuo­des­ta 1996 läh­tien toi­mi­nut mm. työ­elä­män tut­ki­ja­na, sisäi­se­nä hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­jä­nä, kon­sult­ti­na ja vii­me vuo­det val­men­nus­yrit­tä­jä­nä. Mari on ser­ti­fioi­tu Results Coach.

Mitä teem­me?

Työyhteisö-valmennukset

Johtamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

ASIAK­KAIL­TA SAA­TU­JA KOMMENTTEJA

Mari on lois­ta­va kuun­te­li­ja ja käy­tän­nön­lä­hei­nen val­men­ta­ja, jon­ka anta­mat har­joi­tuk­set voi siir­tää suo­raan arkeen.”

Marin tar­joa­ma innos­ta­va ja asian­tun­te­va val­men­nus saa posi­tii­vi­sia ihmei­tä aikaan.”

Mari saa ihmi­set lois­ta­vas­ti mukaan!”

Uusim­mat blogikirjoitukset

Uusi normaali on pian täällä 

Vii­me aikoi­na olen kes­kus­tel­lut pal­jon syk­sys­tä ja uudes­ta nor­maa­lis­ta. Huo­maan, että kaik­ki sen tie­dos­ta­vat, että syk­syl­lä on taval­la toi­sel­la paluu nor­maa­liin edes­sä. Mut­ta mitä on uusi nor­maa­li? Itse uskon, että uusi nor­maa­li tar­koit­taa eri työ­pai­koil­la eri…

lue lisää

12 Mikä on ollut sinulle merkityksellistä tänä vuonna? 

On tam­mi­kuun ensim­mäi­nen aamu­yö vuon­na 2020. Uuden vuo­si­kym­me­nen aloi­tus. Tun­nel­ma on kor­keal­la uuden vuo­den juh­lis­sam­me, jos­sa vie­raat ovat pukeu­tu­neet 1920‑, 2020- tai 2120-luvun mukai­ses­ti. Lie­kö erääl­lä kol­mi­kol­la ennus­ta­jan kyky­jä, kun ovat pukeutuneet…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te