Johtamisen kehittäminen

 

Kehitämme johtamisestanne entistä osallistavampaa, kuuntelevampaa ja innostavampaa!

Para­Vi­ta halu­aa kehit­tää suo­ma­lais­ta joh­ta­mis­ta entis­tä osal­lis­ta­vam­paan, kuun­te­le­vam­paan ja innos­ta­vam­paan suuntaan.

Ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa käyt­tä­mäm­me mene­tel­mät perus­tu­vat koke­muk­sel­li­suu­teen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suu­teen, ja val­men­nus­si­säl­löt tie­teen uusim­piin löy­dök­siin yhdis­tet­ty­nä arjen koke­muk­siin suo­ma­lai­ses­sa työ­elä­mäs­sä. Par­haim­piin tulok­siin pääs­tään, kun val­men­nus­pro­ses­si on pit­kä­kes­toi­nen (esim. 3 x 1 pv, puo­len vuo­den aika­na), jol­loin opi­tun sovel­ta­mis­ta arkeen pääs­tään arvioi­maan ja tehostamaan.

Haluam­me elää niin kuin ope­tam­me: joh­ta­mis­val­men­nus­ten kes­kei­nen tee­ma on val­men­ta­va joh­ta­mi­nen, min­kä peri­aat­tei­den mukai­ses­ti myös val­men­nuk­sis­sam­me toi­mi­taan. Val­men­nuk­set akti­voi­vat osal­lis­tu­jien ajat­te­lua ja koke­muk­sel­li­set har­joi­tuk­sen kos­ket­ta­vat eli herät­tä­vät tun­tei­ta. Uskom­me, että vas­ta tun­ne­ko­ke­mus­ten myö­tä oppi­mi­nen on mah­dol­lis­ta ja aito muu­tos toi­min­nas­sa voi tapahtua.

Tyy­pil­li­siä esi­mies­val­men­nus­ten tee­mo­ja ovat:

  • Val­men­ta­va johtamisote
  • Muu­tok­ses­sa johtaminen
  • Asian­tun­ti­jas­ta esimieheksi
  • Joh­to­ryh­mäs­tä tähtijoukkueeksi

Hen­ki­lö­koh­tai­nen coac­hing tukee esi­mie­hen ajat­te­lua ja toi­min­taa. Tut­ki­mus­tu­lok­sien ja omien koke­mus­tem­me valos­sa par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen työyh­tei­sön kehit­tä­mi­ses­sä pääs­tään, kun esi­mie­hil­lä on tar­peen vaa­ties­sa esi­mies­val­men­nuk­sen rin­nal­la mah­dol­li­suus hen­ki­lö­koh­tai­seen coac­hing-pro­ses­siin, jos­sa kes­kus­te­lun voi koh­den­taa juu­ri kysei­sen esi­mie­hen tilan­tee­seen, haas­tei­siin ja kehit­ty­mis­ta­voit­tei­siin. Coac­hing-pro­ses­sin tulee olla riit­tä­vän pit­kä, jos halu­taan todel­lis­ta vai­ku­tus­ta val­men­net­ta­van ajat­te­lu ja toi­min­ta­ta­vois­sa. Tyy­pil­li­ses­ti pro­ses­si kes­tää 4 – 8 tapaamiskertaa.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tar­pei­den­ne mukai­nen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Hel­sin­ki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te