ESIHENKILÖIDEN KEHITTÄMINEN & COACHING

Para­Vi­ta halu­aa kehit­tää suo­ma­lais­ta joh­ta­mis­ta entis­tä osal­lis­ta­vam­paan, kuun­te­le­vam­paan ja innos­ta­vam­paan suuntaan.

ESIHENKILÖVALMENNUKSET

Para­Vi­tan joh­ta­mis­val­men­nus­ten kes­kei­nen tee­ma on val­men­ta­va joh­ta­mi­nen, min­kä peri­aat­tei­den mukai­ses­ti myös val­men­nuk­sis­sam­me toi­mi­taan. Val­men­nuk­set akti­voi­vat osal­lis­tu­jien ajat­te­lua ja koke­muk­sel­li­set har­joi­tuk­set kos­ket­ta­vat eli herät­tä­vät tun­tei­ta. Uskom­me, että vas­ta tun­ne­ko­ke­mus­ten myö­tä oppi­mi­nen on mah­dol­lis­ta ja aito muu­tos toi­min­nas­sa voi tapah­tua. Yksi Para­Vi­tan val­men­nus­ten vah­vuus on pit­kän työ­elä­mä­ko­ke­muk­sen yhdis­tä­mi­nen teo­reet­ti­seen tie­toon. Asioil­le ja ilmiöil­le hae­taan aina tart­tu­ma­pin­taa aidois­ta työ­elä­män tilanteista.

Ryh­mä­val­men­nuk­sis­sa käyt­tä­mäm­me mene­tel­mät perus­tu­vat koke­muk­sel­li­suu­den lisäk­si vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­suu­teen eli har­joit­te­lem­me mm. arvos­ta­van kuun­te­lun, hyväk­sy­vän läs­nä­olon ja jämä­kän, omia tun­tei­ta ja tar­pei­ta ilmai­se­van puheen tuot­ta­mis­ta eri­lai­sis­sa tilanteissa.

Par­haim­piin tulok­siin pääs­tään, kun val­men­nus­pro­ses­si on pit­kä­kes­toi­nen (esim. 3 x 1 pv, puo­len vuo­den aika­na), jol­loin opi­tun sovel­ta­mis­ta arkeen pääs­tään arvioi­maan ja tehostamaan.

Tyy­pil­li­siä esi­hen­ki­lö­val­men­nus­ten tee­mo­ja ovat:

  • Val­men­ta­va johtamisote
  • Tun­teet ja tar­peet työyhteisössä
  • Vuo­ro­vai­kut­tei­nen johtaminen
  • Muu­tok­ses­sa johtaminen
  • Asian­tun­ti­jas­ta esihenkilöksi

COACHING

Coac­hin­gin idea­na on aut­taa coac­hat­ta­vaa jäsen­tä­mään aja­tuk­si­aan ja tun­tei­taan, huo­maa­maan mah­dol­li­set onnis­tu­mi­sen­sa esteet, saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa ja otta­maan käyt­töön­sä koko poten­ti­aa­lin­sa. Para­Vi­tan coac­hing-tapaa­mi­sis­sa asiak­kail­la on mah­dol­li­suu­den reflek­toi­da, oival­taa ja oppia, ja onnis­tu­mi­nen tavoit­teis­sa antaa sekä coac­hat­ta­val­le että coac­hil­le val­ta­vas­ti energiaa!

Para­Vi­tan coac­hi­na toi­mii Mari Blom­qvist. Hän toteut­taa coac­hin­gia mm. yhdis­tä­mäl­lä neu­ro­tie­tei­siin perus­tu­vaa Results Coac­hin­gia ja NLP-opin­nois­ta saa­mi­aan val­miuk­sia. Vaik­ka coac­hin­gin sisäl­löt läh­te­vät aina coac­hat­ta­van koke­muk­sis­ta ja tar­peis­ta, coac­hin työ­elä­mä­ko­ke­muk­sil­la on myös mer­ki­tys­tä onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta. Marin yli 25 vuo­den työ­ko­ke­mus työyh­tei­sö­jen kehit­tä­jä­nä antaa van­kan poh­jan asiak­kaan tilan­tei­den jäsen­tä­mi­sel­le ilmiö­ta­sol­la. Myös opin­not Sys­te­mic Team Coac­hik­si sekä Ihmi­nen tavat­ta­vis­sa –tera­peu­tik­si vah­vis­ta­vat Marin otet­ta moni­puo­li­se­na coachina.

Marin rin­nal­le Para­Vi­tan coach-tii­min on tulos­sa vah­vis­tus­ta, sil­lä syk­syl­lä 2021 Mii­li Tukiai­nen aloit­taa omat coach-opintonsa.

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta coac­hin­gis­ta hyö­tyy mis­sä tahan­sa tilan­tees­sa tai roo­lis­sa. Eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä työyh­tei­sön kehit­ty­mi­sen kan­nal­ta on se, että esi­hen­ki­lö saa hen­ki­lö­koh­tais­ta coac­hin­gia koko työyh­tei­sön kehit­tä­mi­sen rin­nal­la, jol­loin coac­hing-kes­kus­te­luis­sa voi­daan reflek­toi­da työyh­tei­sön tilan­tei­ta tutun val­men­ta­jan kans­sa, joka tun­tee koko työyhteisön.

Coac­hing-pro­ses­sin tulee olla riit­tä­vän pit­kä, jos halu­taan todel­lis­ta vai­ku­tus­ta val­men­net­ta­van ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­vois­sa. Tyy­pil­li­ses­ti pro­ses­si kes­tää 4 – 8 tapaa­mis­ker­taa ja lisäk­si coac­hing-ses­sioi­den välil­lä tapah­tu­vat oival­luk­set, kokei­lut ja reflek­toin­nit ovat oleel­li­nen osa pro­ses­sia. Ses­sioi­den välis­tä asioi­den työs­tä­mis­tä tukee myös coac­hin anta­mat välitehtävät.

Nyt otan asioi­ta puheeksi.”

Kiin­ni­tän huo­mio­ta hyvin­voin­tii­ni, joka on kui­ten­kin kai­ken toi­min­nan pohjalla.”

Kes­ki­tyn uudis­tu­mi­seen myös omas­sa toi­min­nas­sa­ni ja asenteissani.”

Opin hyö­dyn­tä­mään pii­le­viä vahvuuksiani.”

Ymmär­sin kalen­te­rin­hal­lin­nan tärkeyden.”

Coac­hing aut­toi minua usko­maan sii­hen, että vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja löytyy.”

Oli hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään omaa toi­min­taa ja miten asioi­ta sai­si edis­tet­tyä aiem­paa parem­min halua­maan­sa suuntaan.”

Poh­din nyt tar­kem­min sisäis­tä moti­vaa­tio­ta nykyis­tä työ­teh­tä­vää koh­taan ja muu­ten­kin elä­mä­ni visio­ta ja –mis­sio­ta.”

Sain vah­vis­tus­ta sii­hen, että olen teh­nyt oikei­ta asioi­ta oikeal­la tavalla.”

Olen suo­ri­tus­kes­kei­nen, mut­ta pysäh­ty­mi­nen poh­ti­maan on tär­ke­ää säännöllisesti.”

Uskal­lan luot­taa tulevaisuuteen.”

Sain hyviä vink­ke­jä, uusia pers­pek­tii­ve­jä, poh­din­ta-teh­tä­viä ja kirjavinkkejä.”

 

 

 

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te