MENETELMÄMME

Para­Vi­tan val­men­nus­ten taus­tal­la on vah­va mene­tel­mäl­li­nen osaa­mi­nen. Yksi mer­kit­tä­vim­piä syi­tä Marin val­men­nus­yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sek­si oli mah­dol­li­suus jat­ku­vaan itsen­sä kehit­tä­mi­seen ja opi­tun sovel­ta­mi­seen asia­kas­työs­sä. Eri­lai­sis­ta val­men­nus­pro­ses­seis­ta vai­kut­ta­vim­pia ovat olleet ser­ti­fioi­duk­si Results Coac­hik­si opis­ke­le­mi­nen vuon­na 2010, pit­kät NLP-kou­lu­tuk­set vuo­des­ta 2015 läh­tien, eri­lai­set impro­vi­saa­tio­teat­te­ri­kurs­sit vuo­des­ta 2012 läh­tien sekä voi­maut­ta­van valo­ku­vauk­sen kurs­si vuon­na 2017. Näis­tä kai­kis­ta kou­lu­tuk­sis­ta hyö­ty­vät nyt Para­Vi­tan asiakkaat!

Mene­tel­mät teke­mi­sen taustalla

COAC­HING

Para­Vi­tan toteut­ta­ma coac­hing on yhdis­tel­mä jär­jen, tun­teen ja toi­min­nan tut­ki­mis­ta rat­kai­su­kes­kei­sin ottein. Coac­hing-otteem­me perus­tuu mm. neu­ro­tie­tei­siin, NLP:hen, myön­tei­seen psy­ko­lo­gi­aan ja ratkaisukeskeisyyteen.

Hyö­dyt eni­ten coac­hin­gis­ta, jos haluat löy­tää uusia näkö­kul­mia ja rat­kai­su­ja sekä ymmär­tää moti­vaa­tio­si läh­tei­tä usein miel­tä­si askar­rut­ta­vis­sa asioissa.

Coac­hing-pro­ses­si on usean kuu­kau­den mit­tai­nen pro­ses­si, jota ohjaa­vat pro­ses­sin alus­sa ase­te­tut tavoit­teet. Tapaa­mi­sia on 2–4 vii­kon välein. Tapaa­mi­sis­sa ser­ti­fioi­tu coach ohjaa tavoit­teel­lis­ta kes­kus­te­lua kysy­myk­sin. Kes­kus­te­luis­sa hae­taan uusia ajat­te­lu­ta­po­ja ja oival­luk­sia sekä mie­ti­tään, miten oival­luk­set vie­dään käytäntöön.

Aloi­ta coac­hing, jos kai­paat uuteen työ­ti­lan­tee­seen sel­keyt­tä ja itse­var­muut­ta, haas­ta­viin esi­mies­ti­lan­tei­siin uusia rat­kai­su­mal­le­ja, syvem­pää itse­tun­te­mus­ta ura­suun­nit­te­lun tuek­si tai haluat saa­vut­taa työ­elä­mäs­sä­si jota­kin sel­lais­ta, jos­ta olet aina unelmoinut.

ITSE­TUN­TE­MUS­TA LISÄÄ­VÄT MENETELMÄT

Para­Vi­tal­la on käy­tös­sään lukui­sia itse­tun­te­mus­ta lisää­viä menetelmiä:

  • Tun­nis­ta tem­pe­ra­men­tit: Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa ihmis­ten moni­nai­suu­teen ja tem­pe­ra­men­tin vai­ku­tuk­sis­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja yhteis­työ­hön tar­kas­tel­laan toi­min­nal­li­ses­ti 4 värin kaut­ta. Mal­lin on tuo­nut suo­ma­lais­ten tie­toi­suu­teen muun muas­sa Tony Dunderfelt.
  • WOPI on mit­ta­ri oman moti­vaa­tion raken­tu­mi­sen ymmär­tä­mi­sek­si. WOPI:n on luo­nut psy­ko­lo­gi Pet­te­ri Niitamo.
  • 360-mit­tauk­set: Para­Vi­tal­la on käy­tös­säään usei­ta 360-mit­ta­rei­ta, joi­den avul­la on mah­dol­li­suus saa­da palau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­ta esi­mie­hel­tä, alai­sil­ta, kol­le­goil­ta ja muil­ta yhteis­työ­ta­hoil­ta. 360-mit­tauk­seen liit­tyy aina kes­kus­te­lu asian­tun­ti­jan kans­sa, jot­ta saa­dus­ta palaut­tees­ta saa mah­dol­li­sim­man suu­ren hyö­dyn oman kehit­ty­mi­sen tueksi.
  • Ennea­gram­mi on itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sen ja ihmis­ten eri­lai­suu­den ymmär­tä­mi­sen työ­vä­li­ne. Ennea­gram­mi on dynaa­mi­nen mal­li, mikä antaa ymmär­tä­mys­tä myös sii­hen, miten toi­mim­me stres­saan­tu­nee­na tai mil­lai­sia asioi­ta suo­sia sil­loin, kun halu­aa saa­da täy­den poten­ti­aa­lin­sa käyttöön.

IMPRO­VI­SAA­TIO TYÖ­ELÄ­MÄN KEHITTÄMISESSÄ

Para­Vi­tan käyt­tä­mät koke­muk­sel­li­set mene­tel­mät poh­jau­tu­vat pit­käl­ti impro­vi­saa­tioon. Impro­vi­saa­tion peruselementit

  • Läs­nä­olo
  • Vas­taa­not­ta­vuus
  • Vir­hei­den hyväksyminen

Nämä sopi­vat erit­täin hyvin myös työ­elä­män vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­tei­siin ja toi­mi­vat Para­Vi­tan draa­mal­lis­ten mene­tel­mien perustana.

Ota yhteyt­tä, niin suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan tar­pei­den­ne mukai­nen valmennuskokonaisuus!

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te