MENETELMÄT

Para­Vi­tan val­men­nus­ten taus­tal­la on vah­va mene­tel­mäl­li­nen osaa­mi­nen. Yksi mer­kit­tä­vim­piä syi­tä Marin val­men­nus­yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sek­si oli mah­dol­li­suus jat­ku­vaan itsen­sä kehit­tä­mi­seen ja opi­tun sovel­ta­mi­seen asia­kas­työs­sä. Eri­lai­sis­ta val­men­nus­pro­ses­seis­ta vai­kut­ta­vim­pia ovat olleet ser­ti­fioi­duk­si Results Coac­hik­si opis­ke­le­mi­nen vuon­na 2010, pit­kät NLP-kou­lu­tuk­set vuo­des­ta 2015 läh­tien, eri­lai­set impro­vi­saa­tio­teat­te­ri­kurs­sit vuo­des­ta 2012 läh­tien sekä voi­maut­ta­van valo­ku­vauk­sen kurs­si vuon­na 2017. Lisäk­si nyt Maril­la on meneil­lään Sys­te­mic Team Coac­hing ‑kou­lu­tus sekä Ihmi­nen tavat­ta­vis­sa ‑tera­piao­pin­not.

Näis­tä kai­kis­ta kou­lu­tuk­sis­ta hyö­ty­vät nyt Para­Vi­tan asiakkaat!

Itse­tun­te­mus­ta lisää­vät menetelmät

Para­Vi­tal­la on käy­tös­sään lukui­sia itse­tun­te­mus­ta lisää­viä menetelmiä:

 

 • Ennea­gram­mi on itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sen ja ihmis­ten eri­lai­suu­den ymmär­tä­mi­sen työ­vä­li­ne. Ennea­gram­mis­sa on yhdek­sän toi­si­aan täy­den­tä­vää tyyp­piä, jois­ta jokai­sen on itse­tut­kis­ke­lun kaut­ta mah­dol­li­suus löy­tää itsel­leen sopi­vin tyyp­pi. Ennea­gram­mi on dynaa­mi­nen mal­li, joka antaa ymmär­tä­mys­tä myös sii­hen, miten toi­mim­me stres­saan­tu­nee­na tai mil­lai­sia asioi­ta suo­sia sil­loin, kun halu­aa saa­da täy­den poten­ti­aa­lin­sa käyt­töön. Vuon­na 2021 Mari liit­tyi Suo­men Ennea­gram­miyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen ja sitä kaut­ta myös kan­sain­vä­li­seen ennea­gram­miyh­tei­söön, jos­sa on maa­il­man­laa­jui­ses­ti vire­ää toi­min­taa ennea­gram­mi­tie­tä­myk­sen lisää­mi­sek­si. Osal­lis­tu­mal­la Para­Vi­tan val­men­nuk­siin tätä tie­tä­mys­tä on mah­dol­lis­ta saa­da myös oman kas­vun tueksi. 
 • Strengths Pro­fi­le on netis­sä teh­tä­vä itsear­vioin­ti­tes­ti, joka antaa tie­toa hen­ki­lön poten­ti­aa­lis­ta nel­jäl­lä eri tapaa: 1) jo tun­nis­te­tut vah­vuu­det, 2) tun­nis­ta­mat­to­mat vah­vuu­det, 3) opi­tut käyt­täy­ty­mis­mal­lit ja 4) heik­kou­det. Kat­ta­va raport­ti avaa käyt­tä­jäl­le moni­puo­li­ses­ti sitä, miten oman poten­ti­aa­lin­sa saa täy­teen käyt­töön ja miten hyö­dyn­tää entis­tä parem­min myös aiem­min tie­dos­ta­mat­to­mia puo­lia itses­tään. Tois­tai­sek­si Strengths Pro­fi­les­ta ei ole suo­men­kie­lis­tä ver­sio­ta, vaan itsear­vioin­ti ja raport­ti ovat englanniksi.
 • Tun­nis­ta tem­pe­ra­men­tit: Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa ihmis­ten moni­nai­suu­teen ja tem­pe­ra­men­tin vai­ku­tuk­sis­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja yhteis­työ­hön tar­kas­tel­laan toi­min­nal­li­ses­ti 4 värin kaut­ta. Jun­gin ajat­te­luun perus­tu­van mal­lin on tuo­nut suo­ma­lais­ten tie­toi­suu­teen muun muas­sa Tony Dunderfelt.
 • WOPI on mit­ta­ri oman moti­vaa­tion raken­tu­mi­sen ymmär­tä­mi­sek­si. WOPI:n on luo­nut psy­ko­lo­gi Pet­te­ri Niitamo.
 • 360-mit­tauk­set: Para­Vi­tal­la on käy­tös­säään usei­ta 360-mit­ta­rei­ta, joi­den avul­la on mah­dol­li­suus saa­da palau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­ta esi­mie­hel­tä, alai­sil­ta, kol­le­goil­ta ja muil­ta yhteis­työ­ta­hoil­ta. 360-mit­tauk­seen liit­tyy aina kes­kus­te­lu asian­tun­ti­jan kans­sa, jot­ta saa­dus­ta palaut­tees­ta saa mah­dol­li­sim­man suu­ren hyö­dyn oman kehit­ty­mi­sen tueksi.

IMPRO­VI­SAA­TIO TYÖ­ELÄ­MÄN KEHITTÄMISESSÄ

Mari on ollut aktii­vi­nen impro­vi­saa­tio­teat­te­rin har­ras­ta­ja jo koh­ta 10 vuot­ta. Impro on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­ta, moni­nai­suu­den hyö­dyn­tä­mis­tä, toi­sen ideas­ta innos­tu­mis­ta, kuun­te­le­mis­ta, oman kes­ke­ne­räi­syy­ten­sä hyväk­sy­mis­tä – siis kaik­kea sitä, mitä työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan. Juu­ri tämän takia Para­Vi­tan val­men­nuk­sis­sa hyö­dyn­ne­tään pal­jon impros­ta tut­tu­ja har­joi­tuk­sia, joi­den kaut­ta tär­kei­tä tai­to­ja opi­taan haus­kal­la, mut­ta vai­kut­ta­val­la taval­la. Impro­har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­mi­nen val­men­nus­ten aika­na on kui­ten­kin aina vapaa­eh­tois­ta. Jos ei tun­nu omal­ta, seu­raa­mal­la­kin voi oppia paljon!

  Ota yhteyttä, niin suunnitellaan ja toteutetaan tarpeidenne mukainen valmennuskokonaisuus!

  ParaVita

  Y‑tunnus: 2167005–4

  +358 45 899 0228
  mari.blomqvist@paravita.fi

  Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
  00800 Helsinki

  Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te