Blogi

Yhteishenki kasvaa yhdessä tekemällä ja innostumalla!

Tie­sit­kö, että Hel­sin­gin Pitä­jän­mäes­sä sijait­see aivan upea hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la? Hen­ki­lös­tö on ystä­väl­lis­tä, ruo­ka mait­ta­vaa ja teke­mi­sen mei­nin­ki käsit­tä­mät­tö­män ener­gis­tä. Itse olen ollut onne­kas, sil­lä minul­la on ollut usean vuo­den ajan ilo…

lue lisää
Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Vangit innostuivat yhteisöllisyydestä ja yhteisestä tavoitteesta

Syk­sy on alka­mas­sa. Jihuu! Se tar­koit­taa monen­lai­sia uusia pro­jek­te­ja sekä van­ho­jen pro­jek­tien herät­tä­mis­tä hen­kiin. Näi­den lisäk­si se tar­koit­taa sitä, että yhtei­söl­li­syys nos­taa pää­tä taas pin­nal­le kesä­mök­ki­hö­pe­röi­ty­mi­sen, per­he­mat­kai­lun ja kuu­to­mo­uin­ti­reis­su­jen…

lue lisää

Yhteisöllisyys – mistä siinä onkaan pohjimmiltaan kyse

Neu­ro­tie­teet ja coac­hin­gin yhteen nivo­nut alan ura­nuur­ta­ja David Rock kävi joi­ta­kin vuo­sia sit­ten Suo­mes­sa. Hän puhui muun muas­sa SCARF-mal­lis­ta (sta­tus, cer­tain­ty, auto­no­my, rela­ted­ness, fair­ness), jon­ka avul­la toi­min­ta mui­den ihmis­ten kans­sa hel­pot­tuu, kun ymmär­tää…

lue lisää
Kannattaa kokeilla!

Kannattaa kokeilla!

Monen yri­tyk­sen juh­la­pu­heis­sa toi­vo­taan hen­ki­lös­tön aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen, vir­hei­den sal­li­mis­ta ja yksi­köi­den väli­sen yhteis­työn lisää­mis­tä. Asia­kas­yri­tyk­se­ni Kiil­to Fami­ly ei tyy­ty­nyt vain puhu­maan, vaan teki koru­lauseis­ta elä­vää elä­mää, ja tulos­ta…

lue lisää
Turvaverkko huonojen päivien varalle

Turvaverkko huonojen päivien varalle

Sai­ras­tuin vuo­den­vaih­tees­sa ensin influens­saan ja pääl­le sain vie­lä eli­mis­töö­ni mykoplas­man, joka aiheut­taa eri­lai­sia pit­kit­ty­neen fluns­san oirei­ta. Yhteen­sä olen ollut sai­raa­na yli kuusi viik­koa. Nyt koen vähi­tel­len pääs­see­ni pahim­mas­ta sai­ras­te­lus­ta yli.…

lue lisää
Millaiset tavat, sellainen elämä

Millaiset tavat, sellainen elämä

Jos olet kui­lun reu­nal­la ja vaih­toeh­toi­na­si on kävel­lä van­haa tut­tua ja tur­val­lis­ta riip­pusil­taa pit­kin toi­sel­le puo­lel­le tai alkaa raken­taa pala palal­ta uut­ta sil­taa, kum­man valit­set? Entä mitä teet sil­loin, kun se van­ha tut­tu riip­pusil­ta vie van­hal­le tutul­le…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Hel­sin­ki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te