Monen yri­tyk­sen juh­la­pu­heis­sa toi­vo­taan hen­ki­lös­tön aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen, vir­hei­den sal­li­mis­ta ja yksi­köi­den väli­sen yhteis­työn lisää­mis­tä. Asia­kas­yri­tyk­se­ni Kiil­to Fami­ly ei tyy­ty­nyt vain puhu­maan, vaan teki koru­lauseis­ta elä­vää elä­mää, ja tulos­ta syn­tyi! Aja­tus val­men­nus­oh­jel­mas­ta oli muhi­nut pit­kään ja kevääl­lä 2016 suun­ni­tel­mat alkoi­vat kon­kre­ti­soi­tua; alkoi ensim­mäi­nen KLF Highway ‑kehi­tys­oh­jel­ma, ja kevääl­lä 2017 käyn­nis­tyi jo toi­nen vas­taa­va ohjelma.

KLF Highway ‑ohjel­mas­sa on nero­kas raken­ne. Val­men­nus­jak­sot lähes­ty­vät eri näkö­kul­mis­ta ohjel­man pää­ta­voit­tei­ta, joi­ta ovat esi­mie­hen joh­ta­mis­nä­ke­myk­sen laa­je­ne­mi­nen sekä esi­mies­työn laa­jen­ta­mi­nen asia­kas­kes­kei­sem­mäk­si. Jokai­ses­sa val­men­nus­jak­sos­sa osal­lis­tu­jien tulee teh­dä jokin kokei­lu eli kokeil­la jota­kin itsel­le uut­ta toi­min­ta­ta­paa omas­sa esimiestyössään.

Ensim­mäi­sen val­men­nus­oh­jel­man pää­tös­ti­lai­suu­des­sa syys­kuus­sa 2017 juh­lit­tiin onnis­tu­mi­sia. Val­men­nus­oh­jel­man aika­na oli tuo­tet­tu yli 100 kokei­lua. Arvioin kui­ten­kin, että todel­li­nen kokei­lu­jen mää­rä saat­toi olla lähem­mäk­si 200. Val­men­nus­oh­jel­mas­sa nimit­täin kan­nus­te­taan kokei­luis­ta ja niis­tä saa­duis­ta koke­muk­sis­ta kes­kus­te­le­mi­seen. Avoi­men ja moni­puo­li­sen tie­don ja koke­mus­ten jaka­mi­sen roh­kai­se­ma­na moni muu­kin kuin alku­pe­räi­nen kokei­li­ja, innos­tui kokei­le­maan uusia toimintatapoja.

Usein ennak­ko­luu­lo­ton­ta kokei­le­mis­ta estä­vät – tai vähin­tään­kin hidas­ta­vat – vir­hei­den pel­kää­mi­nen, kas­vo­jen menet­tä­mi­nen tai het­kel­li­sen lisä­työn kam­moa­mi­nen. Nyt kun ohjel­mas­sa kokei­luis­ta teh­tiin luon­nol­li­nen osa työ­tä, kyn­nys eri asioi­den kokei­le­mi­seen madal­tui. Kokei­lut ja koke­mus­ten jaka­mi­nen niis­tä koh­dis­ta­vat huo­mion raken­tei­siin ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin yksit­täis­ten työ­teh­tä­vien tai ihmis­ten sijaan. Tämä hel­pot­taa osal­taan kokeil­tu­jen asioi­den edel­leen kehit­tä­mis­tä ja sovel­ta­mis­ta laa­jal­ti yri­tyk­sen eri toiminnoissa.

Kai­ken kaik­ki­aan KLF Highway on ylit­tä­nyt var­mas­ti kaik­kien odo­tuk­set. Kiil­to Fami­lyn HR-orga­ni­saa­tio on teh­nyt suu­ren työn sekä kou­lu­tus­oh­jel­man suun­nit­te­lus­sa että käy­tän­nön toteu­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­ses­sa. Onnis­tu­mi­nen on vaa­ti­nut sys­te­maat­tis­ta otet­ta, pit­kää pin­naa, orga­ni­soin­ti­ky­kyä ja jokai­sen hen­ki­lö­koh­tais­ta sitou­tu­mis­ta ohjel­maan. Val­men­ta­va joh­ta­mi­so­te oli yksi kes­kei­sim­piä kou­lu­tus­oh­jel­man sisäl­tö­jä. Pää­tös­ti­lai­suu­des­sa esi­mie­het jakoi­vat saa­maan­sa palau­tet­ta muut­tu­mi­ses­taan: ”Olet enem­män läs­nä, vaik­ka olet vähem­män pai­kal­la.” tai ”Nykyi­sin kes­ki­tyt sii­hen, mitä alai­se­si sanoo.”

Täs­sä vai­hees­sa on hie­noa onni­tel­la ensim­mäi­sen ryh­män maa­liin tul­lei­ta ja tukea mat­kan­teos­sa tois­ta ryh­mää. On ilo olla coac­hin roo­lis­sa muka­na var­mis­ta­mas­sa asioi­den käy­tän­töön vien­tiä ja seu­raa­mas­sa täl­lais­ta menestystarinaa!

Mari Blom­qvist, ParaVita
Kir­joit­ta­ja toi­mii coac­hin roo­lis­sa KLF Highway ‑kehi­tys­oh­jel­mas­sa