Kevät…eiku syk­sy… on uudis­tu­mi­sen ja kas­vun aikaa

Luon­nol­le kevät on uusiu­tu­mi­sen, syk­sy kyp­syy­den ja tal­veen val­mis­tau­tu­mi­sen aikaa. Olen teh­nyt havain­non, että nykyih­mi­nen on kään­tä­nyt ryt­min toi­sin päin: kevääl­lä yri­te­tään vii­mei­sil­lä voi­mil­la sin­ni­tel­lä kesä­lo­maan asti, kun taas syk­sy tun­tuu ole­van useim­mil­le meis­tä uusiu­tu­mi­sen aikaa. Syk­syl­lä raken­nam­me uut­ta tai vah­vis­tam­me van­haa iden­ti­teet­tiäm­me opin­to-oppai­ta, har­ras­tus­ka­len­te­rei­ta ja vapaa-ajan esit­tei­tä selail­len. Välil­lä ihan ähkyyn asti yri­täm­me miet­tiä, mitä kaik­kea kivaa voi­si juu­ri tänä syk­sy­nä aloit­taa ja toteuttaa.

Mitä syk­syn aloit­ta­mi­nen mer­kit­see, tai voi­si mer­ki­tä, työyh­tei­söil­le? Jos ker­ran olem­me lomail­les­sam­me naut­ti­neet niin rau­hoit­tu­mi­ses­ta kuin elä­myk­sis­tä­kin, kerän­neet ener­gi­aa ja teh­neet hyviä pää­tök­siä, voi­sim­me­ko pie­nen hitusen täs­tä kai­kes­ta hyväs­tä tuo­da työpaikoillemmekin?

Työ­pai­kan ener­gi­soi­tu­mi­sen kes­kei­nen voi­ma­va­ra on yhtei­söl­li­syys. Ne työyh­tei­söt, jot­ka ovat yhdes­sä päät­tä­neet tart­tua toi­meen parem­man työ­elä­män puo­les­ta, ovat onnis­tu­neet mui­ta parem­min. Hyviä esi­merk­ke­jä löy­tyy esi­mer­kik­si Great Place to Wor­kin kuvaa­mis­ta innos­tu­mis- ja onnis­tu­mis­ta­ri­nois­ta. Ins­ti­tuu­tin mukaan par­hai­ta työ­paik­ko­ja yhdis­tää työn­te­ki­jöi­den ja joh­don väli­sel­le luot­ta­muk­sel­le raken­tu­va vah­va yrityskulttuuri.

Toi­nen kes­kei­nen voi­ma­va­ra ener­gi­soi­tu­mi­seen on oma asen­ne. Elo­kuun Voi hyvin –leh­des­sä 6/2013 esi­tet­tiin kak­si tari­naa, jois­sa tari­nan pää­hen­ki­löt oli­vat saa­neet tar­peek­seen työs­tään, mut­ta työ­pai­kan vaih­ta­mi­sen sijaan muut­ti­vat­kin omaa asen­net­taan. He päät­ti­vät etsiä nykyi­ses­tä työs­tään mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä ja syi­tä, mik­si juu­ri nyt ja näin on hyvä. Voi­si­ko nykyi­seen työ­hön suh­tau­tua kuin uuteen: tul­la joka aamu töi­hin ute­liai­suut­ta pul­lol­laan, uusia huo­mioi­ta teh­den, tutus­tua avoi­mes­ti työ­ka­ve­rei­hin ja hei­dän ajat­te­luun­sa, jat­kaa toi­sen ehdo­tuk­sis­ta tyr­mää­mi­sen sijaan ja innos­tua uusis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Mil­tä­kö­hän ensim­mäi­sen täl­lai­sen vii­kon jäl­keen tun­tuu? Kokeile!

Jos sinä tai työyh­tei­sön­ne kai­paat­te apua työyh­tei­sön syk­syn ener­gi­soi­tu­mi­seen ja entis­tä parem­pien tulos­ten teke­mi­seen, olem­me Para­Vi­tas­sa ja sen yhteis­työ­kump­pa­nei­den kes­ken ideoi­neet mon­ta uut­ta ja edel­leen­ke­hit­tä­neet use­aa jo ole­mas­sa ole­vaa val­men­nus­kon­sep­tia. Ota yhteyt­tä, niin teh­dään yhdes­sä työ­pai­kal­len­ne sel­lai­nen Innos­tu­mi­sen kurs­sio­pas, jon­ka jokai­sel­le kurs­sil­le kaik­ki halua­vat, myös stra­te­gian toteu­tu­mi­ses­ta vas­taa­va toimitusjohtaja!