Jos olet kui­lun reu­nal­la ja vaih­toeh­toi­na­si on kävel­lä van­haa tut­tua ja tur­val­lis­ta riip­pusil­taa pit­kin toi­sel­le puo­lel­le tai alkaa raken­taa pala palal­ta uut­ta sil­taa, kum­man valit­set? Entä mitä teet sil­loin, kun se van­ha tut­tu riip­pusil­ta vie van­hal­le tutul­le vuo­rel­le? Vuo­rel­le, jon­ka jokai­sen neliö­met­rin tun­net ja jos­ta myös tie­dät, ettei se auta sinua saa­vut­ta­maan tavoi­tet­ta­si. Olet­ko jo jos­kus löy­tä­nyt voi­man sii­hen, että alat raken­taa uut­ta sil­taa uudel­le vuo­rel­le? Vuo­rel­le, joka on vie­nyt sinua koh­ti unel­maa­si? Mitä jos teki­sit sen uudestaan?

Tar­kas­tel­laan­pa uudel­le tun­te­mat­to­mal­le vuo­rel­le vie­vän riip­pusil­lan tekoa kah­den kave­ruk­sen kaut­ta. Kave­ruk­sil­la oli tapa­na käy­dä yhdes­sä kol­me ker­taa vii­kos­sa kun­to­sa­lil­la. Erää­nä ilta­na tree­nin jäl­keen heil­le syn­tyi aja­tus sii­tä, että oli­si hie­noa juos­ta elä­män ensim­mäi­sen mara­ton. He päät­ti­vät, että vuo­den pääs­tä oli­si H‑hetki. Kos­ka salil­la käy­mi­nen oli muo­dos­tu­nut tär­keäk­si osak­si kave­rus­ten elä­mää, he jat­koi­vat mara­ton-pää­tök­sen jäl­keen­kin yhdes­sä salil­la käy­mis­tään. Toi­nen kave­ruk­sis­ta kui­ten­kin vaih­toi pai­no­har­joit­te­lun pää­osin juok­su­ma­tol­la juok­se­mi­seen, toi­nen jat­koi kovil­la pai­noil­la pump­paa­mis­ta van­haan mal­liin. Pump­paa­ja­ka­ve­ri päät­ti aina tree­nin jäl­keen puku­huo­nees­sa, että seu­raa­va­na päi­vä­nä hän aloit­taa lenk­kei­lyn. Ja niin tuli taas seu­raa­va sali­ker­ta – ja seu­raa­va huo­mi­nen. Jokai­nen var­mas­ti arvaa, kum­pi kave­ruk­sis­ta juok­si mara­to­nin, ja kum­mal­la tavoi­te jäi saavuttamatta.

Omien tapo­jen muut­ta­mi­nen alkaa nykyis­ten tapo­jen tun­nis­ta­mi­ses­ta. Aina se ei ole help­poa sil­lä, tavat sijait­se­vat hyvin syväl­lä sinus­sa ja ovat mones­ti muut­tu­neet täy­sin tie­dos­ta­mat­to­mik­si rutii­neik­si, joi­hin ei tar­vi­ta ener­gi­aa vaa­ti­vaa aivo­työs­ken­te­lyä juu­ri lain­kaan. Kun tois­tat tiet­tyä asi­aa mon­ta ker­taa samal­la taval­la, her­mo­so­lu­jen eli neu­ro­nien väli­nen yhteys vah­vis­tuu ker­ta ker­ral­ta ja vies­ti her­mo­so­lus­ta toi­seen menee yhä toden­nä­köi­sem­min tut­tua reit­tiä pit­kin. Esi­mer­kik­si, muis­tat­ko tar­kas­ti, että pesit ham­paa­si tänä aamu­na tai tar­kis­tit ennen kotoa läh­te­mis­tä, että avain on muka­na? Luul­ta­vas­ti teit molem­mat, mut­ta täy­sin automaattisesti.

Kun omia tapo­jaan ja nii­den hyö­dyl­li­syyt­tä alkaa poh­tia, on hyvä kysyä itsel­tään, mikä on tapa­ni nou­dat­ta­mi­sen perim­mäi­nen syy ja miten se liit­tyy (vai liit­tyy­kö lain­kaan) tär­kei­den tavoit­tei­de­ni saa­vut­ta­mi­seen. Ja oli­si­ko ken­ties ole­mas­sa nykyis­tä parem­pia kei­no­ja pääs­tä halut­tuun lop­pu­tu­lok­seen? Van­hoil­le, tavoit­tei­ta­si pal­ve­le­mat­to­mil­le tavoil­le kan­nat­taa raken­taa uusi vaih­toeh­toi­nen entis­tä hou­kut­te­le­vam­pi tapa, ei vain yrit­tää jät­tää van­haa tapaa nou­dat­ta­mat­ta. Kun­to­sa­li­ka­ve­ruk­sis­ta se, joka kek­si, että myös juok­se­mis­ta voi har­joi­tel­la kun­to­sa­lil­la, kehit­ti itsel­leen sel­lai­sen tavan, jol­la pys­tyi yhdis­tä­mään sekä sosi­aa­li­set että urhei­lul­li­set motii­vin­sa samal­la ker­taa. Ja tulos­ta syntyi!

Hen­ki­lö­koh­tais­ten unel­mien saa­vut­ta­mi­sen kan­nal­ta on oleel­lis­ta löy­tää ne hyvät tavat, jot­ka tuke­vat par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la juu­ri sinun tavoit­tei­de­si saa­vut­ta­mis­ta.

Mie­ti siis tark­kaan, mil­lai­set tavat paran­ta­vat sinun elä­män­laa­tua­si juu­ri nyt ja aut­ta­vat sinua saa­vut­ta­maan unel­ma­si. Minul­la on ollut sel­lai­nen tapa, että osal­lis­tun mie­lel­lä­ni eri­lai­siin mie­len­kiin­toi­siin tilai­suuk­siin sil­lä aja­tuk­sel­la, että niis­tä voi­si olla jos­kus jota­kin hyö­tyä. Tänään jätin yhden sel­lai­sen tilai­suu­den väliin ja kir­joi­tin tämän blo­gin. Blo­gin, joka tukee minua minul­le tär­keän unel­man toteu­tu­mi­ses­sa. En kadu.

Jos innos­tuit aihees­ta, ter­ve­tu­loa aamiais­ti­lai­suu­teen 1.11.2016 klo 8.00 – 8.30. Tilai­suu­des­sa saat lisää vink­ke­jä sii­hen, miten saat vuo­del­le 2016 aset­ta­ma­si tavoit­teet var­mas­ti saa­vu­tet­tua. Vie­lä on 2 pit­kää kuu­kaut­ta aikaa!