People Deve­lop­ment Club on hen­ki­lös­tön­ke­hit­tä­mi­sen ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­mi­sen ammat­ti­lai­sil­le suun­nat­tu ryh­mäcoac­hing-mene­tel­mä, jos­sa opit tehok­kaan rat­kai­su­kes­kei­sen tavan koh­da­ta kipe­riä tilan­tei­ta, saat rat­kai­su­ja omiin ajan­koh­tai­siin haas­tei­siin ja tutus­tut ihmi­siin, jot­ka voi­vat olla osa ver­kos­toa­si nyt ja tulevaisuudessa.

Tam­mi­kuus­sa star­tan­nees­sa ryh­mäs­sä osal­lis­tu­jat ovat pääs­seet teke­mi­sen makuun. Val­men­ta­van otteen voi­ma on  oival­let­tu ja hyvät kysy­myk­set ja nii­tä seu­raa­vat oival­ta­vat vas­tauk­set kupli­vat ilmassa.

Lue lisää esit­tees­tä ja ole yhteyk­sis­sä, jos haluat vai­kut­taa ensi syk­syn ryh­män päivämääriin!

 

People Deve­lop­ment Clu­bin esi­te kevät 2013