Sai­ras­tuin vuo­den­vaih­tees­sa ensin influens­saan ja pääl­le sain vie­lä eli­mis­töö­ni mykoplas­man, joka aiheut­taa eri­lai­sia pit­kit­ty­neen fluns­san oirei­ta. Yhteen­sä olen ollut sai­raa­na yli kuusi viik­koa. Nyt koen vähi­tel­len pääs­see­ni pahim­mas­ta sai­ras­te­lus­ta yli. Täs­tä kai­kes­ta voi kui­ten­kin tode­ta ”ei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvää­kin”. Omal­la koh­dal­la­ni se hyvä on ollut muun muas­sa näkö­kul­man laa­jen­tu­mi­nen ja poh­din­ta­ni ihmi­sen ener­gi­syy­des­tä tai sen puutteesta.

Ensim­mäi­set kak­si viik­koa vain maka­sin nel­jän sei­nän sisäl­lä vail­la min­kään­lais­ta älyl­lis­tä, saa­ti fyy­sis­tä pon­nis­te­lua, mut­ta eri­tyi­ses­ti sai­ras­te­lun vii­mei­set nel­jä viik­koa ovat olleet kum­mal­li­suu­des­saan opet­ta­vai­sia. Tun­nis­tat­te var­mas­ti tut­ta­va­pii­ris­tän­ne sel­lai­sen ihmis­tyy­pin, joka valit­taa koko ajan, kos­ka elä­mä on niin ras­kas­ta: Sää on huo­no, muut ihmi­set ovat niin tyh­miä ja omas­sa kro­pas­sa kolot­taa siel­tä sun tääl­tä. Tämä ihmis­tyyp­pi myös puhuu pal­jon asiois­ta, joi­ta pitäi­si teh­dä ja samaan hen­gen vetoon mai­nit­see eri­lai­sia syi­tä, mik­sei ole saa­nut aikai­sek­si taas­kaan juu­ri mitään – tai mik­si muut ihmi­set tai olo­suh­teet ovat suo­ras­taan estä­neet hän­tä toi­mi­mas­ta tavoit­teel­li­ses­ti. Tai jos jota­kin hän on teh­nyt, niin pie­leen on men­nyt taval­la tai toi­sel­la. Tämä sama ihmis­tyyp­pi on myös yleen­sä välin­pi­tä­mä­tön. Jos hänel­tä tip­puu ros­ka maa­han, on niin vai­val­lois­ta kumar­tua, että sii­hen se ros­ka sit­ten jää. Tulee­han kadun­la­kai­si­ja pai­kal­le ennem­min tai myö­hem­min. Sama pätee kau­pan kas­san ter­veh­ti­mi­seen, tyh­jän ves­sa­pa­pe­ri­rul­lan vaih­ta­mi­seen sekä las­ku­jen mak­sa­mi­seen ajal­laan. Tai jos jota­kin näis­tä vai­vau­tuu teke­mään, on ihan aiheel­lis­ta teh­dä sii­tä todel­la suu­ri nume­ro yri­tyk­se­nä nos­taa itse­ään kul­tai­sel­le jalus­tal­le suu­re­na työn sankarina.

Minä olin nel­jä viik­koa juu­ri edel­lä kuva­tun kal­tai­nen. Aluk­si en välit­tä­nyt mis­tään, sit­ten olin vaan koko ajan pahan­tuu­li­nen ja lopul­ta huo­ma­sin, että minul­la­han alkaa olla myö­tä­tun­toi­sia aja­tuk­sia kaik­kia vätyk­siä koh­taan. Vätys­te­ly ei ole valin­ta, vaan se on koh­ta­lo. Vätys­te­lyn mont­tuun jou­tu­neet tar­vit­se­vat apua, ajat­te­lun työ­vä­li­nei­tä ja välit­tä­viä ihmi­siä kivu­tak­seen mon­tus­ta takai­sin ylös. Minul­le alkoi piir­tyä aja­tus tuki­ver­kos­ta, joka kan­nat­te­lee ja estää mon­tun poh­jal­le vajoa­mi­sen. Aloin ensin mie­les­sä­ni, ja lopul­ta pape­ril­le, kutoa itsel­le­ni turvaverkkoa.

Kuin­ka voit kutoa oman turvaverkkosi?

Ver­kon kuto­mi­sen aloi­tus kan­nat­taa ajoit­taa het­keen, jol­loin olo on tasa­pai­noi­nen ja ener­gi­nen. Luul­ta­vas­ti jokai­nen on tie­dos­ta­mat­taan, osin ehkä tie­dos­taen jo tätä työ­tä teh­nyt­kin. Lis­taa ensin asioi­ta, jot­ka ovat sinul­le tär­kei­tä ja sijoi­ta ne siten, että kes­kel­le jää tyh­jäj tila. Apua oikei­den asioi­den löy­tä­mi­sek­si voi saa­da esi­mer­kik­si seu­raa­van itsear­vioin­ti­tes­tin teke­mäl­lä: http://www.viacharacter.org/www/.

Kun olet saa­nut sinul­le tär­keät asiat lis­tat­tua ympy­rän reu­noil­le, piir­rä nii­den kes­kel­le sinul­le tär­kei­tä asioi­ta yhdis­tä­vä verk­ko. Itse huo­ma­sin, että tar­kas­te­luun tulee lisää kiin­nos­ta­vuut­ta, kun yhdis­tää kak­si tär­ke­ää asi­aa toi­siin­sa. Näin tulee muo­dos­ta­neek­si käsi­te­pa­re­ja, joi­ta ei muu­ten ehkä ole huo­man­nut­kaan. Vas­taa­via kah­den asian yhdis­tel­miä syn­tyy esi­mer­kik­si kuu­den tär­keän asian ver­kos­sa jopa 15. Esi­mer­kik­si omas­sa ver­kos­sa­ni yhdis­tin mie­len­kiin­toi­sen työn ja liik­keen. Lii­ke tar­koit­taa minul­le sekä lii­kun­taa että liik­ku­mis­ta pai­kas­ta toi­seen. Kun liik­keen yhdis­tää työ­hön, olen huo­man­nut saa­va­ni enem­män aikai­sek­si kuin pai­kal­la­ni ollen. Niin­pä mie­lel­lä­ni mat­kus­tan työ­mat­kat junal­la tai pyö­räl­lä, jol­loin mai­se­mien vilis­tes­sä aja­tuk­sen­juok­su­ni­kin on aktii­vi­nen ja luova.

Löy­dä itses­tä­si uuden­lais­ta energiaa!

Nyt kun ener­gi­aa on taas enem­män, on help­poa yhdis­tel­lä asioi­ta, kehi­tel­lä aja­tuk­sia ja jopa unel­moi­da, mikä on tär­keä edel­ly­tys sil­le, että asiat alka­vat toteu­tua toi­vo­tul­la taval­la. Mut­ta jos men­nään muu­ta­ma viik­ko ajas­sa taak­se­päin, ei pääs­sä liik­ku­nut yhden ainoa­ta posi­tii­vis­ta, saa­ti luo­vaa aja­tus­ta. Pää­tin olla rehel­li­nen uut­ta päi­vä­kir­jaa­ni kir­joit­taes­sa ja jäl­keen päin tote­sin, että yksi­kään tam­mi­kuun mer­kin­nöis­tä ei yltä­nyt neut­raa­lia posi­tii­vi­sem­mal­le tasol­le. Mikä sii­nä tilan­tees­sa sit­ten auttaisi?

Step­hen Gil­li­gan on tut­ki­nut ihmis­ten kykyä sel­viy­tyä muu­tok­ses­ta ja löy­tä­nyt kol­mea eri­lais­ta muu­to­se­ner­gi­aa: 1) Voi­maa ja roh­keut­ta, 2) Myö­tä­tun­toa ja välit­tä­mis­tä sekä 3) Lei­kil­li­syyt­tä, huu­mo­ria ja luo­vuut­ta. Saa­tat jo tämän kuvauk­sen perus­teel­la tun­nis­taa, mil­lais­ta ener­gi­aa itse tyy­pil­li­ses­ti käy­tät eni­ten. Sai­raa­na tai muu­ten mata­lan ener­gian tilas­sa voi­daan aja­tel­la, että ener­gia-astian poh­jal­la on vain tilk­ka ener­gi­aa. Sil­loin voi toi­mia parem­min, että kana­voi sen pie­nen til­kan jol­le­kin sel­lai­sel­le alu­eel­le, jota ei yleen­sä käy­tä pal­jon. Itse esi­mer­kik­si huo­ma­sin, että ohjaa­mal­la vähäi­sen ener­gia­ni voi­man ja roh­keu­den (nor­maa­li vah­vuusa­lu­ee­ni) sijas­ta myö­tä­tun­non ja välit­tä­mi­sen puo­lel­le, olo­ni alkoi vah­vis­tua. Itsee­ni koh­dis­tu­van lem­pey­den ja arme­liai­suu­den kaut­ta vähi­tel­len voi­ma­ni ja luo­vuu­te­ni­kin läh­ti taas nousuun.

Ener­gi­nen olo on kovin hen­ki­lö­koh­tai­nen asia. Muut eivät vält­tä­mät­tä edes huo­maa vaih­te­lui­ta tilas­sa­si, mut­ta sinul­le itsel­le­si ener­gian tai sen puut­teen koke­mi­nen on aivan kes­kei­nen hyvin­voin­ti­si ja toi­min­ta­ky­ky­si raken­nusai­ne. Ener­gi­syy­teen kan­nat­taa panos­taa – sinun omal­la taval­la­si!  Kokei­le, tes­taa ja mutus­te­le täs­sä blo­gis­sa tai jos­sa­kin muus­sa yhtey­des­sä hyväk­si havait­se­mia­si kei­no­ja. Vähi­tel­len löy­dät oman tuki­verk­ko­si par­haat raken­nusai­nek­set. Ener­gis­tä kevät­tä toivottaen

Mari