BLOGI

Kannattaa kokeilla!

Kannattaa kokeilla! 

Monen yri­tyk­sen juh­la­pu­heis­sa toi­vo­taan hen­ki­lös­tön aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta kehit­tä­mi­seen, vir­hei­den sal­li­mis­ta ja yksi­köi­den väli­sen yhteis­työn lisää­mis­tä. Asia­kas­yri­tyk­se­ni Kiil­to Fami­ly ei tyy­ty­nyt vain puhu­maan, vaan teki koru­lauseis­ta elä­vää elä­mää, ja tulosta…

lue lisää
Turvaverkko huonojen päivien varalle

Turvaverkko huonojen päivien varalle 

Sai­ras­tuin vuo­den­vaih­tees­sa ensin influens­saan ja pääl­le sain vie­lä eli­mis­töö­ni mykoplas­man, joka aiheut­taa eri­lai­sia pit­kit­ty­neen fluns­san oirei­ta. Yhteen­sä olen ollut sai­raa­na yli kuusi viik­koa. Nyt koen vähi­tel­len pääs­see­ni pahim­mas­ta sai­ras­te­lus­ta yli.…

lue lisää
Millaiset tavat, sellainen elämä

Millaiset tavat, sellainen elämä 

Jos olet kui­lun reu­nal­la ja vaih­toeh­toi­na­si on kävel­lä van­haa tut­tua ja tur­val­lis­ta riip­pusil­taa pit­kin toi­sel­le puo­lel­le tai alkaa raken­taa pala palal­ta uut­ta sil­taa, kum­man valit­set? Entä mitä teet sil­loin, kun se van­ha tut­tu riip­pusil­ta vie van­hal­le tutulle…

lue lisää

Kohtaamisia muutoksessa 

Muu­tos­ti­lan­tees­sa tyy­pil­li­nen ja luon­nol­li­nen tun­ne on pel­ko. Ehkä hie­man yllät­tä­vää kaik­kien ihmis­kun­nan upei­den saa­vu­tus­ten jäl­keen on se, että moni­mut­kai­sis­sa toi­min­taym­pä­ris­töis­sä kehom­me ja fysiik­kam­me toi­mii stres­si­ti­lan­teis­sa edel­leen kivi­kau­den ihmi­sen tapaan.…

lue lisää

Pukeutuiko onni epäonnen vaatteisiin? 

Ker­ron teil­le tari­nan erääs­tä nai­ses­ta, joka suo­rit­ti elä­mään­sä: meni töi­hin joka aamu, vaik­kei siel­lä niin viih­ty­nyt­kään, kul­jet­ti lap­sen­sa hoi­toon aamu­var­hai­sel­la kävel­len tai pyö­räl­lä tie­tys­ti, kos­ka se oli rei­pas­ta ja söi kau­ra­puu­roa ham­paat irves­sä. Eräänä…

lue lisää

Kuuntelu, kysyminen ja kiinnostus tekevät johtamisesta valmentavaa 

Meil­lä kai­kil­la on koke­muk­sia sii­tä, kun olem­me todel­la innos­tu­neet ja moti­voi­tu­neet teke­mään jota­kin. Yleen­sä sii­hen on liit­ty­nyt jokin oma oival­lus sii­tä, mik­si asia on tär­keä ja miten aikoo asian teh­dä. Vai onko sinul­le jos­kus käy­nyt niin, että tämä into olisi…

lue lisää

ParaVita

Y‑tunnus: 2167005–4

+358 45 899 0228
mari.blomqvist@paravita.fi

Kar­hun­kaa­ta­jan­tie 18 Ba,
00800 Helsinki

Asia­kas­re­kis­te­ri­se­los­te