Tie­sit­kö, että Hel­sin­gin Pitä­jän­mäes­sä sijait­see aivan upea hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la? Hen­ki­lös­tö on ystä­väl­lis­tä, ruo­ka mait­ta­vaa ja teke­mi­sen mei­nin­ki käsit­tä­mät­tö­män ener­gis­tä. Itse olen ollut onne­kas, sil­lä minul­la on ollut usean vuo­den ajan ilo teh­dä yhteis­työ­tä Pitä­jän­mäen Osuus­ruo­ka­lan eli POR:n kans­sa. Huo­ma­sin jo yhteis­työn alku­tai­pa­leel­la, että kehit­tä­mis­työ POR:ssa on var­sin pit­kään ollut poik­keuk­sel­li­sen sys­te­maat­tis­ta. Mää­rä­tie­toi­sen ja pit­kä­jän­tei­sen kehit­tä­mi­sen taus­tal­la on ollut ennen kaik­kea POR:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Han­na Lin­na­lan vah­va usko hen­ki­lös­tön­sä pys­ty­vyy­teen. Tämän syk­syn aika­na luja luot­ta­mus hen­ki­lös­tön kykyyn inno­voi­da ja teh­dä yhteis­työ­tä on POR:ssa todel­la toden­net­tu. Töi­tä on teh­ty lähes hurmoksessa!

Arvojen luomisessa ja käytäntöön viemisessä kaikki ovat olleet mukana

Tämän vuo­den tee­ma­na on ollut arvo­työs­ken­te­ly: mit­kä ovat POR:n syvim­mät toi­min­taa ohjaa­vat arvot ja miten arvot näky­vät arjen valin­nois­sa ja toi­min­nas­sa. Vuo­den alus­sa Para­Vi­tan luot­saa­ma­na luo­tiin POR:lle yhtei­set arvot. Tai tar­kem­min sanot­tu­na autoin hen­ki­lös­töä itse nos­ta­maan tär­keim­mik­si koke­man­sa asiat esiin. Vuo­den mit­taan olen tuke­nut esi­mie­hiä ja hen­ki­lös­töä sii­nä, miten yhdes­sä mää­ri­te­tyt arvot näkyi­si­vät mah­dol­li­sim­man vah­vas­ti arjen toi­min­nas­sa. Kevääl­lä pidet­tiin arvo­vii­kot ja syys­kuus­sa poh­dit­tiin esi­mies­ten kans­sa arvo­jen näky­vyyt­tä arjes­sa. Han­nal­la oli kui­ten­kin tun­ne, että hen­ki­lös­tö pys­tyi­si vie­lä syväl­li­sem­pään arvo­jen mukai­seen työskentelyyn.

PROpeli räjäytti potin

Vuo­den arvo­työs­ken­te­ly hui­pen­tui mar­ras­kuus­sa, jol­loin koko hen­ki­lös­tö pela­si Han­nan ja ravin­to­la­pääl­lik­kö Sami Ales­ta­lon täy­sin itse luo­maa PRO­pe­liä. PRO­pe­lis­sä idea­na on se, että kaik­kia osal­lis­tu­jia eli koko hen­ki­lös­töä kan­nus­te­taan pie­niin ja suu­riin tekoi­hin, jot­ta koko työyh­tei­sö eläi­si yhteis­ten arvo­jen­sa mukaan. Vaik­ka pelin luo­jat uskoi­vat pelin veto­voi­mai­suu­teen ja hen­ki­lös­tön innos­tu­mi­seen, tuli kui­ten­kin erit­täin posi­tii­vi­se­na yllä­tyk­se­nä se, että kaik­ki läh­ti­vät innok­kaas­ti mukaan ja pelin teh­tä­vät tuli­vat teh­dyik­si mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. Peli imai­si poru­kan men­nes­sään ja koko hen­ki­lös­tö tun­tui löy­tä­neen teke­mi­seen­sä uuden vaih­teen, jota ei aiem­min tie­det­ty ole­van olemassakaan.

Yksi­lö­teh­tä­vien lisäk­si pelis­sä oli myös eri­tyis­tä yhteis­työ­tä vaa­ti­via Täh­ti­teh­tä­viä. Täh­ti­teh­tä­vien luo­mat haas­teet sii­vit­ti­vät hen­ki­lös­tön innos­tuk­ses­saan, inno­voi­mi­ses­saan ja yhteis­työs­sään aivan uudel­le tasol­le. Kum­mas­sa­kin POR:n kah­des­ta toi­mi­pai­kas­ta toteu­tet­tiin mm. Nenä­päi­vä­tem­paus, jon­ka avul­la pait­si kerät­tiin hui­kea sum­ma rahaa las­ten aut­ta­mi­sek­si kehi­tys­mais­sa, koet­tiin myös ennen­kuu­lu­ma­ton­ta yhteis­hen­keä ja itsen­sä ylit­tä­mis­tä. Nenä­päi­vän lisäk­si syn­tyi myös lukui­sia mui­ta ideoi­ta, jois­ta POR:n asiak­kaat pää­se­vät naut­ti­maan lähitulevaisuudessa.

PROpelissä todentuu onnistuneen yhteistyön perustekijät, ja vieläpä hauskalla tavalla

Tors­tai­na 22.11.2018 oli PRO­pe­lin yhteen­ve­don ja voit­ta­jien jul­kai­se­mi­sen aika. Asiak­kaa­ni työn luon­tees­ta joh­tuen tilai­suuk­sia jär­jes­tet­tiin kak­si, jot­ta asia­kas­pal­ve­lu ei häi­riin­tyi­si. Oli mie­len­kiin­tois­ta huo­ma­ta, että pelin anti koet­tiin kum­mas­sa­kin ryh­mäs­sä lähes ident­ti­ses­ti sama­na. Kes­kei­sik­si teki­jöik­si nousi­vat kum­mas­sa­kin ryh­mäs­sä seu­raa­vat nel­jä teemaa:

1) Yhdes­sä teke­mi­nen, suun­nit­te­lu, päh­käi­ly ja hassuttelu

2) Innos­tu­mi­nen ja itsen­sä ylit­tä­mi­nen pelin luo­mien haas­tei­den ja voi­ton tavoit­te­lun siivittämänä

3) Vuo­ro­vai­ku­tuk­sen lisään­ty­mi­nen niin läheis­ten kuin aiem­min etäi­sem­pien­kin työ­ka­ve­rei­den sekä asiak­kai­den kanssa

4) Avun anta­mi­nen, saa­mi­nen ja pyytäminen

Ryh­mien saman­kal­tai­sia huo­mioi­ta ja oival­luk­sia tar­kas­tel­les­sa­ni huo­ma­sin, että itse asias­sa PRO­pe­lis­sä posi­tii­vi­si­na asioi­na koe­tut ilmiöt oli­vat juu­ri ne samat asiat kuin mitä tut­ki­muk­sis­sa on todet­tu työyh­tei­söä kan­nat­te­le­vik­si voi­mik­si. Muun muas­sa Ben Fur­man ja Tapa­ni Aho­la ovat luo­neet niin kut­su­tun Tupla­täh­ti-mal­lin kir­jas­saan Työ­pai­kan hyvä hen­ki ja kuin­ka se teh­dään. Sen mukaan hyvän yhteis­hen­gen taus­tal­la ovat mm. arvos­tus, onnis­tu­mi­nen, välit­tä­mi­nen ja haus­kuus. Samoin Frank Mar­te­la on Moti­vaa­tio­ti­man­tis­saan toden­ta­nut, että elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syy­den koke­muk­sia lisää­vät mm. lähei­syys, hyvän­te­ke­mi­nen, kyvyk­kyys ja vapaa­eh­toi­suus. Voi­sin tode­ta, että juu­ri näi­tä asioi­ta­han mm. Nenä­päi­vä-tem­paus edel­lyt­ti onnis­tuak­seen. POR:n työyh­tei­sö todis­ti siis omal­la toi­min­nal­laan, että hyvä yhteis­työ läh­tee asiois­ta, jot­ka kai­kil­le ovat mah­dol­li­sia toteut­taa, mut­ta jot­ka samal­la vaa­ti­vat onnis­tuak­seen sen, että arvos­taa, aut­taa ja välit­tää työ­ka­ve­reis­ta. Ja jos muis­taa vie­lä sen, että ilman haus­kuut­ta ja huu­mo­ria sel­vi­ää elä­mäs­tä, mut­ta mik­si tyy­tyä sel­viy­ty­mi­seen, kun elä­mäs­tä voi myös nauttia.

Hyvä POR! Kii­tos, että olen saa­nut olla mat­kas­san­ne muka­na!  Teet­te hie­noa työtä.

 

Kir­joit­ta­nut Mari Blomqvist

Mari Blom­qvist on val­men­nusa­lan yrit­tä­jä, joka aut­taa ihmi­siä onnis­tu­maan yhdes­sä. Mari on kiin­nos­tu­nut yhtei­söl­li­syy­des­tä ja sii­hen liit­ty­vis­tä ilmiöis­tä. Hän uskoo, että ihmis­ten väli­sen yhteis­työn tekee kiin­nos­ta­vak­si ihmis­ten saman­ai­kai­nen tar­ve auto­no­mi­aan ja toi­saal­ta tar­ve kuu­lua jouk­koon. Täl­lä blo­gi­si­vus­tol­la sekä tule­vas­sa Marin kir­jas­sa paneu­du­taan yhtei­söl­li­syy­den ilmiöihin.