Millaiset tavat, sellainen elämä

Millaiset tavat, sellainen elämä

Jos olet kui­lun reu­nal­la ja vaih­toeh­toi­na­si on kävel­lä van­haa tut­tua ja tur­val­lis­ta riip­pusil­taa pit­kin toi­sel­le puo­lel­le tai alkaa raken­taa pala palal­ta uut­ta sil­taa, kum­man valit­set? Entä mitä teet sil­loin, kun se van­ha tut­tu...