9 Kuuloaistista arvostavaan kuunteluun

Kun puhu­taan kuun­te­lus­ta, usein kes­ki­ty­tään sii­hen, mil­lais­ta huo­mio­ta toi­sel­le tuli­si antaa ja miten osoit­taa hyväk­sy­mis­tä ja arvos­ta­mis­ta tois­ta koh­taan. Haluan täs­sä blo­gis­sa­ni tuo­da esiin näkö­kul­man sii­tä, mitä tapah­tui­si, jos...

Tutustu maailman mielenkiintoisimpaan ihmiseen – itseesi

Tie­dät­kö tun­teen, kun olet tai­tel­lut siis­tis­ti langalliset kor­va­nap­pi­kuu­lok­kee­si tas­kuusi, ja kun on aika ottaa ne esil­le, tas­kus­ta löytyykin sot­kui­nen joh­to­möyk­ky. Minus­ta tun­tuu, että olen tör­män­nyt tähän samaan ilmiöön tois­tu­vas­ti myös...